Domů Dotace NEINVESTIČNÍ PODPORA AMBULANTNÍCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

NEINVESTIČNÍ PODPORA AMBULANTNÍCH A TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Odbor Odbor sociálních věcí
Okruh Sociální věci
Kontaktní osoba Ing. Anna Vendlová
Kontaktní telefon +420 354 222 379
Kontaktní e-mail anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen


PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA NEINVESTIČNÍ PODPORU TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2022

 

V roce 2022 nebude tento program vyhlášen.


 
ARCHIV:
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 435/04/21 ze dne 19. 4. 2021
administrátor programu: oddělení grantových schémat odbor investic
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
- od 25. 5. 2021, 9:00 hodin
- do 31. 5. 2021, 16:00 hodin.
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
- od 11. 5. 2021, 9:00 hodin.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
 
b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii, je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.
V případě, že žadatel disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, může k elektronické žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje připojit kvalifikovaný elektronický podpis a také elektronické přílohy. Odesláním elektronické žádosti opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem a připojením všech elektronických příloh žadatel splní všechny výše uvedené podmínky pro podání žádosti ve lhůtě určené pro podání žádosti.
 
Důležité dokumenty:

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006 Karlovy Vary
 
Mojmír Kalvoda
+420 354 222 487
 
Pavla Vdovcová
 +420 354 222 268
 
Ing. Anna Vendlová
 +420 354 222 241
 
Zveřejněno dne: 21. 4. 2021
Za stránku zodpovídá Jitka Lapešová
Datum aktualizace 22. 5. 2023 - 14:41