Domů Aktuality Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2005 je opět vyrovnaný

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2005 je opět vyrovnaný

S vyrovnaným rozpočtem v příjmech a výdajích bude v roce 2005 hospodařit Karlovarský kraj. Ten je v současnosti jediným z českých krajů, který v letošním roce bude hospodařit vyrovnaně. Příjmy i výdaje Karlovarského kraje dosáhnou letos částky 1 794 946 000 korun. Rozpočet schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje 27. ledna 2005.
Filozofie krajského rozpočtu je stejná jako v minulých letech. Nic podstatného se nemění. Jedná se o rozpočet investiční, který posiluje kapitálové výdaje ve všech položkách,“ říká hejtman Josef Pavel.

Loňský a letošní krajský rozpočet nelze dost dobře srovnávat. Zatímco v loňském roce plynulo do krajského rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní pouze 450 milionů korun, letos je to už 1,2 miliardy korun,“ doplňuje hejtman.

Celková výše loňského rozpočtu dosáhla částky 1,27 miliardy korun. Z toho šlo na kapitálové výdaje celkem 190 milionů korun. Letos to bude o zhruba 38 milionů korun více. Například o 7 milionů korun více dostane oproti roku 2004 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, která tak bude mít na investice k dispozici celkem 32 milionů korun. Investic v celkové výši 5,6 milionů korun se dočkají galerie, knihovny a muzea v kraji.

Kupříkladu Galerie umění v Chebu dostane 1 milion korun na obnovu fasády objektu Klára. Krajská knihovna Karlovy Vary z rozpočtu kraje odčerpá částku 1,7 milionu korun na stavební úpravy pobočky v Karlových Varech – Staré Roli. Půl milionu korun získá chebské muzeum na zabezpečovací zařízení. Sociální ústavy, domovy důchodců a střediska pečovatelské služby se letos dočkají v rámci investic od Karlovarského kraje celkem částky 8,353 milionů korun. V těchto investicích je zahrnuta například i instalace výtahu v Domově důchodců v Hranicích výdajem ve výši 1,1 milionu korun.

Záchranné služby a dětské domovy pro děti do tří let mají rozpočtováno na investice celkem 26,64 milionů korun. Za tyto prostředky bude letos zřízeno výjezdní stanoviště záchranné služby v Nejdku za 5,3 milionů a v Mariánských Lázních za 6,8 milionů korun. Nákup sanitního vozidla VW Transporter pro záchranku v Mariánských Lázních vyjde na 2 miliony korun.

Mezi školy a další školská zařízení kraj letos rozdělí na investice částku v celkové výši 31,4 milionů korun. Z těchto zdrojů má kupříkladu třetí etapou pokračovat rekonstrukce střechy na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. O 1 milion korun méně má stát oprava fasády na sokolovském gymnáziu.

Jsme jediný kraj v této republice, který bude letos hospodařit s vyrovnaným rozpočtem,“ uzavírá hejtman Josef Pavel.


Komentář k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2005:

Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2005 byl předložen Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení na jeho řádném zasedání dne 27. ledna 2005. Vzhledem k tomu, že na přelomu roku 2004 a 2005 docházelo k zásadním změnám v oblasti veřejných rozpočtů, a to projednáváním novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která představuje pro krajské samosprávy zvýšení podílu vlastních příjmů nebo-li finančních prostředků, o jejichž použití rozhodují kraje v samostatné působnosti. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2005 zařazen na jednání až v závěru měsíce ledna 2005. Do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem kraje, k němuž došlo 27. ledna 2005, hospodařil Karlovarský kraj podle rozpočtového provizoria, které zastupitelstvo odsouhlasilo 9. prosince 2004.

Již zmíněná novela zákona o rozpočtovém určení daní má za následek, že Karlovarský kraj odhaduje v oblasti daňových příjmů na rok 2005 o více než 1 miliardu korun vyšší příjmy a od tohoto zvýšení se úměrně odvíjí taktéž výdajová stránka návrhu rozpočtu na rok 2005.

Novelou zákona o rozpočtovém určení daní byly převedeny některé dosavadní účelové dotace ze státního rozpočtu České republiky do daňových zdrojů krajů a účel jejich použití nově od 1. ledna 2005 stanoví krajská zastupitelstva. Je však třeba říci, že obsahově tato novela ne zcela naplnila očekávaní krajů, a to zejména v oblasti školství, kdy tzv. přímé náklady na vzdělávání, tj. mzdy učitelů a školských pracovníků a prostředky na učební pomůcky, zůstaly v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i přesto, že kraje jsou zřizovateli střední škol, nemají možnost rozhodovat v pravém slova smyslu o těchto prostředcích. Rovněž tak zůstávají i příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace v sociální oblasti ve státním rozpočtu a kraj tyto získává v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje (zákon č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005) jako účelovou dotaci.

V oblasti výdajů se v rozpočtu na rok 2005 projevuje nárůst způsobený zejména již citovanou novelou zákona o rozpočtovém určení daní. Nejmarkantnější posun lze zaznamenat v oblasti dopravy a silničního hospodářství, kdy na kraj přechází finanční prostředky dosud inkasované Státním fondem dopravní infrastruktury, a to na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy, investice do silnic II. a III. třídy a v neposlední řadě též prostředky na úhradu ztráty v autobusové a drážní dopravě včetně žákovského jízdného. Zdroje v této oblasti převedené ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy ČR v rámci novely zákona o rozpočtovém určení daní činí v celkové výši přibližně 575 milionů korun.

Karlovarský kraj dále počítá s podporou podnikání, kulturních památek, tělovýchovy, sportu, regionálního rozvoje kraje, ale i obcí a dalších důležitých oblastí.

Stejně jako v minulých letech plánuje Karlovarský kraj příděl prostředků do Fondu budoucnosti (EU), prostředky na havárie podle vodního zákona a samozřejmě rezervu určenou na úhradu nákladů spojených s krizovými situacemi a nepředvídatelnými událostmi.

Za zmínku stojí také fakt, že Karlovarský kraj v rámci rozpočtu na rok 2005 počítá s pomocí Vysokým Tatrám a též Jihovýchodní Asii.

V oblasti zprostředkování finančního vztahu státního rozpočtu České republiky k rozpočtům obcí ve správním obvodu Karlovarského kraje se v rozpočtu již tradičně vychází ze zákona o státním rozpočtu, a to v celkové výši 686 483 milionů korun, přičemž 552 869 milionů je určeno pro obce a 133 614 milionů korun pro obce s rozšířenou působností.

Vlastní rozpočet Karlovarského kraje včetně zabezpečení financování 100 příspěvkových organizací v oblasti příjmů předpokládá celkové příjmy ve výši 1 794 946 000,- Kč. Z toho dotace ze státního rozpočtu činí 245 258 000,- Kč. Ve výdajové části rozpočet počítá s výdaji v celkové výši 1 794 946 000,- Kč.

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2005 je opět koncipován jako vyrovnaný.

Datum aktualizace 27. 1. 2005 - 13:31