Úvodní strana > Dotace > PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE: 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje ZKK č. 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje  RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení krizového řízení
termín konání informačního semináře pro žadatele: 15. 1. 2019 od 9:00 hodin do 12:00 hodin
 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 22. 1. 2019, 9:00 hodin
        do 28. 1. 2019, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 8. 1. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Varya to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
Důležité dokumenty:
Pravidla JSDH pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Příloha č. 1 pravidel - vymezení obcí
Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Vzor povinné přílohy č. 2 k žádosti - specifikace účelu dotace
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 

Dana Hajnová
+420 354 222 267, +420 739 604 879
 
Ing. Libor Davídek
+420 354 222 528, +420 736 650 012
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 20. 12. 2018
 
 
Archiv informací:
 

Vyhlášený program pro rok 2018

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE: 

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje ZKK č. 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017   

administrátor programu: odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení krizového řízení

 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení     1. 02. 2018, 09:00 hod.
Ukončení    14. 02. 2018, 17:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení     19. 02. 2018, 17:00 hod.

 

 

 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:

02_Program_JSDH.pdfProgram na podporu JSDH obcí Karlovarského kraje
02A_Vyhlaseni_JSDH.pdfVyhlášení programu 
02B_Pravidla_JSDH.pdfPravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
02C_Smlouva_JSDH.pdfVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
28_Vzor_zadost.pdfVzor žádosti o poskytnutí dotace o poskytnutí dotace 
02D_Zadost_doplneni.docxVzor povinné přílohy žádosti - doplňující údaje k žádosti

02E_Vyuctovani_JSDH.xlsxVzor finančního vypořádání

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Dana Tvrdá
+420 354 222 267, + 739 604 879 
dana.tvrda@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení krizového řízení
Ing. Libor Davídek
+ 420 354 222 528, + 420 736 650 012
libor.davidek@kr-karlovarsky.cz

 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Zveřejněno dne 28. 12. 2017.

________________________________________________________________________________________________

Archiv informací:

 

Vyhlášený program pro rok 2017

Přílohy pravidel:

  • PRAV.pdfPRAVIDLA pro poskytování dotace pro JSDH obcí v roce 2017
  • P1.pdfPříloha č.1 - Předpokládaná výše dotace pro JSDH obcí na rok 2017
  • P2.pdfPříloha č.2 - Lhůty pro podání žádostí o dotaci
  • P3.docPříloha č.3 - Žádost o dotaci na výdaje JSDH obcí z rozpočtu kraje
  • 2017-P4.docxPříloha č.4 - VZOR veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
  • P5.pdfPříloha č.5 - Kritéria hodnocení žádostí obcí pro poskytování dotace

     

Kontaktní osoba:  Dana Tvrdá, tel: 354 222 267, 739 604 879, e-mail: dana.tvrda@kr-karlovarsky.cz  

Schválené příspěvky

 

Za stránku zodpovídá: Dana Hajnová
Datum poslední změny: 10.9.2019 12:04