Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE:


schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018

administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Termín konání informačního semináře pro žadatele: 16. 1. 2019, 14:00 - 15:00, Zastupitelský sál krajského úřadu

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU​

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ . Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

  • od 21. 1. 2019, 9:00 hodin 
  • do 28. 1. 2019, 16:00 hodin

 

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

  • od 7. 1. 2019, 9:00 hodin

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.   

 

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě).  Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě žadatel splní také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronických podpisem žadatele,
 
nebo
 
b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
 
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.  


Důležité dokumenty:
Program

Vyhlášení programu

Pravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace  
Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy
Priloha_vzor_financni_vyporadani.xlsxVzor finančního vypořádání

Formulář popisu projektu a rozpisu předpokládaného rozpočtu


Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Stanislav Jambor, vedoucí oddělení vzdělávání a evropských programů
+420 354 222 358, +420 736 650 951
stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 19. 12. 2018

___________________________________________________________________________________________________ 

Archiv - Výzva pro rok 2018
 
Důležité dokumenty
Formulář - závěrečné hodnocení projektu  
Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 18.11.2019 11:01