Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2020

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2020

 Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje. 
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
 
V roce 2020 bylo zaevidováno celkem 112 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
 
 
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
 
Odvolání: 0
 
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
 
Rozsudky: 0
 
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
 
Výhradní licence: 0
 
e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
 
Stížnosti: 0
 
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 
Karlovarský kraj v roce 2019 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:
 
·       Zveřejnil 568 aktualit a kulturních pozvánek na svých webových stránkách
·       Zveřejnil 993 příspěvků na facebookové stránce Karlovarský kraj – oficiální stránka 
·       Distribuoval 12 vydání informačního měsíčníku v nákladu 132 tisíc kusů měsíčně do domácností v regionu
 
 
 
Datum:                                                                                       
25. 2. 2020
                                                                        
                                            
Podpis:
 
 
Mgr. Martina Vránová
Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
 
 
Podepsáno elektronicky
 
Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum poslední změny: 1.3.2021 8:33