Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2019

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2019

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje. 
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2019 bylo zaevidováno celkem 88 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 6

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Odvolání: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Rozsudky: 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Výhradní licence: 0

e) Počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti: 3

Stížnosti se týkaly výše stanovené úhrady za poskytnutí informací týkající se personální oblasti a oblasti BOZP a informatiky, bylo odesláno písemné vysvětlení s potvrzením správnosti postupu Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Karlovarský kraj v roce 2019 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:

• Zveřejnil 457 aktualit a kulturních pozvánek na svých webových stránkách
• Zveřejnil 639 příspěvků na facebookové stránce Karlovarský kraj – oficiální stránka
• Uspořádal 97 tiskových konferencí a akcí pro média
• Distribuoval 12 vydání informačního měsíčníku v nákladu 132 tisíc kusů měsíčně do domácností v regionu

 
Datum:                                                                                      
26. 2. 2020
                                                                         
  
Podpis:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum poslední změny: 26.2.2020 13:35