Úvodní strana > Samospráva > Dokumenty KK > Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2017

 Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti Karlovarského kraje za rok 2017

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje. 
 
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2017 bylo zaevidováno celkem 78 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 10

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

Odvolání 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Rozsudky 0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Výhradní licence 0

e) Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti 2

1) Stížnost se týkala výše stanovené úhrady za poskytnutí seznamu s údaji obsaženými v jednotlivých povoleních k chovům hospodářských zvířat podle § 17 odst. 3 písm. a) zákona
č. 201/2012 s projektovanými ročními emisemi amoniaku na 5 t

2) Stížnost se týkala výše stanovené úhrady za poskytnutí informací ve věci rozpočtu kraje, organizační struktury, personálního složení zaměstnanců, zastupitelstva, rady a dalších orgánů, platových podmínek, vnitřních předpisů, smluvních vztahů s externími spolupracovníky

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona kromě žádostí o informace podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Karlovarský kraj v roce 2017 s cílem účinně informovat veřejnost o své činnosti:

• Vydal 669 tiskových informací, prohlášení, stanovisek
• Zveřejnil 509 aktualit a kulturních pozvánek na svých webových stránkách
• Zveřejnil 666 příspěvků na facebookové stránce Karlovarský kraj – oficiální stránka
• Uspořádal 108 tiskových konferencí a akcí pro média
• Distribuoval 12 vydání informačního měsíčníku v nákladu 132 tisíc kusů měsíčně do domácností v regionu

 


Datum:                                                                                      Podpis:
              7.2.2018                                                                                              Mgr. Martina Vránová
                                                                                                                      Ředitelka krajského úřadu

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum poslední změny: 12.2.2018 13:15