Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie přeložky silnice II. tř. č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové (2014)

 Územní studie přeložky silnice II. tř. č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové (2014)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie přeložky silnice II. tř. č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Zadání: 
Text zadání​, (PDF, 0,3 MB)

Zhotovitel: Pontika, s.r.o., Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary

Hlavní cíle řešení:

Předmětem územní studie je podrobnější prověření a zpřesnění koridoru pro vedení trasy veřejně prospěšné stavby D.34 „Přeložka navrhované trasy silnice II/181/ (dnes II/209) v prostoru Chodova“,  vymezené v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“).Územní studie je rozšířena o pokračování trasy (prověření a koordinace) obchvatu silnice II/181/ (dnes II/209) v prostoru severně a západně od Nového Sedla.

Obsah územní studie:

Textová část:

           Průvodní zpráva, (PDF, 0,5 MB)
Grafická část:

 Výkres širších vztahů, (PDF, 1,1 MB)
 
Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje  
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 12.10.2018 13:37