Úvodní strana > Dotace > PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - INOVAČNÍ A KREATIVNÍ VOUCHERY

 PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - INOVAČNÍ A KREATIVNÍ VOUCHERY

PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE – rok 2021
 
·         schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením ZK 433/12/19 ze dne 16. 12. 2019
·         vyhlášen Radou Karlovarského kraje usnesením RK 435/04/21 ze dne 19. 4. 2021
·         aktualizován dodatkem č. 1, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením RK 775/07/21 ze dne 12. 7. 2021
·         organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
 
Alokace finančních prostředků Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 1 Inovační vouchery, podprogram 2 Kreativní vouchery je pro rok 2021 stanovena ve výši 2 850 000 Kč.
 
Podprogram 2 Kreativní vouchery

Upozornění: Podprogram Kreativní vouchery je plánován jako doplňkový, kterého bývá využito pouze v případě, kdy není vyčerpaná celková alokace vyčleněná na podprogram Inovační vouchery.
 
Předpokládaná alokace Podprogramu 2 Kreativní vouchery činí pro rok 2021 cca 1 000 000 Kč

Na pořadí žádosti záleží!
 
VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Sledujte informace na 
informačním webu pro dotační programy.

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.  Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
·         15. 9. 2021 od 9:00 hodin
·         22. 9. 2021 do 16:00 hodin

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

Důležité dokumenty podprogramu:

Kontakty:

Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Kreativní vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary


Mgr. Šárka Harušťáková
+420 728 971 023
 
Iveta Grünerová
+420 725 464 796 
iveta.grunerova@karp-kv.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Podprogram 1 Inovační vouchery
 
Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 1 Inovační vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání (příjem žádostí):
Elektronická žádost
Zahájení: 24. 5. 2021 od 9.00 hod.
Ukončení: 31. 5. 2021 do 16.00 hod.
a listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh
Ukončení:  14. 6. 2021
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─  od 17.05. 2021 od 9:00 hod.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!
 
Důležité dokumenty podprogramu:
 
Kontakty:
Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".
Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Kontaktní osoba
Iveta Grünerová, +420 725 464 796, iveta.grunerova@karp-kv.cz
Šárka Harušťáková, +420 728 971 023, sarka.harustakova@karp-kv-cz
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archiv informací
 
 PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE – rok 2020
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  - usnesení ZK 433/12/19 ze dne 16. 12. 2019
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo   - usnesení RK 754/07/20 ze dne 16. 7. 2020
 
Alokace finančních prostředků ve výši 2 000 000 Kč
 
Seminář pro potenciální žadatele o inovační a kreativní voucher (12. 8. 2020 od 10.00 hod.) – POZVÁNKA
 
 
Podprogram 2 Kreativní vouchery (příjem žádostí byl již ukončen)

Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 2 Kreativní vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
Odkaz na Galerii kreativců
Upozornění: Podprogram Kreativní vouchery je plánován jako doplňkový, kterého bude využito pouze v případě, kdy nebude vyčerpaná celková alokace vyčleněná na podprogram Inovační vouchery.  Je nutné sledovat webové stránky, dne 08.09.2020 bude zveřejněno, zda bude do podprogramu Kreativní vouchery zahájen příjem elektronických žádostí.

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.

Lhůta pro podávání (příjem žádostí):
Elektronická žádost
Zahájení: 16. 9. 2020 od 9.00 hod.
Ukončení: 23. 9. 2020 do 16.00 hod.
a listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh
Ukončení:  08. 10. 2020
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─  od středy 9. 9. 2020 od 9.00 hod.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

NA POŘADÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZÁLEŽÍ!

Důležité dokumenty podprogramu:
Program
Vyhlášení
Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Popis projektu k žádosti
Formulář nabídky dodavatele služeb
Čestné prohlášení de-minimis
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace
Vzor finančního vypořádání

Kontakty:

Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Kreativní vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Kontaktní osoba
Iveta Grünerová, +420 725 464 796, iveta.grunerova@karp-kv.cz
Šárka Harušťáková, +420 728 971 023, sarka.harustakova@karp-kv.cz
 
 
 
Podprogram 1 Inovační vouchery (příjem žádostí byl již ukončen)
 
Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – podprogram 1 Inovační vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.

Lhůta pro podávání (příjem žádostí):
Elektronická žádost
Zahájení: 1. 9. 2020 od 9.00 hod.
Ukončení: 7. 9. 2020 do 16.00 hod.
a listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh
Ukončení:  21. 9. 2020

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─  od úterý 18.08.2020 od 9:00 hod.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI! 

Důležité dokumenty podprogramu:  
Program
Vyhlášení
Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Popis projektu k žádosti
Formulář nabídky dodavatele služeb
Čestné prohlášení de-minimis
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Hodnotící kritéria
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
Vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace
Vzor finančního vypořádání

Kontakty:

Doručovací adresa pro příjem žádostí:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".
Administrátor dotačního programu:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Kontaktní osoba
Iveta Grünerová, +420 725 464 796, iveta.grunerova@karp-kv.cz
Kamila Krupičková, +420 608 982 920, kamila.krupičková@karp-kv.cz
 

 
Archiv informací
 
PROGRAM ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE - INOVAČNÍ VOUCHERY 2019:

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7

​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 287/03/19 ze dne 25.03.2019.

Organizačním zajištěním „Programu rozvoje konkurenceschopnosti – Inovační vouchery“ byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Karlovarského kraje (www.karp-kv.cz).

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU 

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.

Lhůta pro podávání (příjem žádostí):

Elektronická žádost
Zahájení:     07.05.2019, od 09:00 hod
Ukončení:    20.05.2019, do 16:00 hod

a listinná žádost včetně povinných a nepovinných příloh

Ukončení: 27.05 2019

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

─        od úterý 30. 4. 2019 od 9:00 hod.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby.

 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  

Důležité dokumenty:

Program
Vyhlášení programu

Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

Popis projektu k žádosti

Formulář nabídky dodavatele služeb

Čestné prohlášení de-minimis

Hodnotící kritéria

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace

Vzor finančního vypořádání

Kontakty:  

Doručovací adresa pro příjem žádostí:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Obálka musí být zalepená, označená názvem "Inovační vouchery", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotvírat".

Administrátor dotačního titulu:

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.

Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary

Kontaktní osoby

Ing. Iveta Grünerová

+420 725 464 796

iveta.grunerova@karp-kv.cz​

Bc. Kamila Krupičková

+420 608 982 920

kamila.krupickova@karp-kv.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se přípravy žádosti, poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání buď na semináři pro žadatele, který se uskuteční ve středu dne 24.04.2019 od 10:00 v zasedací místnosti Podnikatelského inkubátoru Kanov, Závodní 278, Karlovy Vary (přihlašovací formulář https://docs.google.com/forms/d/1vdkIaDqu0rnYHfIJ43wjT3OZzbDqqgy3mubW8o4G794/prefill), nebo také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.​​​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 12.1.2022 14:37