Úvodní strana > Dotace > PODPORA ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

 PODPORA ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ: 

 

Důležitá informace pro žadatele:
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze.
Lhůty uvedené ve vyhlášení se liší dle jednotlivých dotačních programů.
Například:
Např. Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti byla 90 kalendářních dnů. Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 215 kalendářních dnů, tj. 90 + 75 + 50 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).  Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018  
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 25/01/20 ze dne 13. 1. 2020
 
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 
Termín konání informačního semináře pro žadatele: 11. 2. 2020 od 14.00, zasedací místnost 220 B Krajského úřadu
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/ . Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 18. 2. 2020, 9:00 hodin 
  • do 24. 2. 2020, 16:00 hodin
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
  • od 4. 2. 2020, 9:00 hodin
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.   
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě).  Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě žadatel splní také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronických podpisem žadatele,
 
nebo
 
b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
 
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. 

Důležité dokumenty:
Program 
28_vyhlaseni_kvalifikace.docxVyhlášení programu 
28_pravidla_kvalifikace.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Priloha_vzor_zadosti.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace
Priloha_vzor_smlouva.docxVzor veřejnoprávní smlouvy
28_formular_fin_vyuctovani_kraj.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná krajem)
28_formular_fin_vyuctovani_obec.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná obcí nebo svazkem obcí)
28_Vzor_kvalifikacni_dohody.docxVzor kvalifikační dohody
28_formular_dalsich_povinnych_udaju.docxVzor formuláře dalších povinných příloh k žádosti
28_formular_o_nesplneni_zavazku.docVzor oznámení o nesplnění závazku

Příloha č. 6 - Závazek obce o poskytnutí dotace minimálně ve stejné výši jako kraj (v případě příspěvkové organizace vykonávající činnost školy zřizované obcí)
- vzorový formulář k této příloze neexistuje - obec doloží závazek písemnou formou

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Eva Cíchová
+420 354 222 446
eva.cichova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.

Zveřejněno 22. 1. 2020

 
Archiv informací:
 
Vyhlášený program pro rok 2019

Důležité dokumenty:
28_priloha_vyuctovani_kraj.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná krajem)
28_priloha_vyuctovani_obec.docxVzor vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (právnická osoba zřizovaná obcí nebo svazkem obcí)
Vzor kvalifikační dohody
28_priloha_dalsi_povinne_udaje.docxVzor formuláře dalších povinných příloh k žádosti
28_priloha_nesplneni_zavazku.docVzor oznámení o nesplnění závazku

Příloha č. 6 - Závazek obce o poskytnutí dotace minimálně ve stejné výši jako kraj (v případě příspěvkové organizace vykonávající činnost školy zřizované obcí)
- vzorový formulář k této příloze neexistuje - obec doloží závazek písemnou formou 
Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Cíchová
Datum poslední změny: 5.5.2020 11:39