Informace pro žadatele

 
 
 
 
 
 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 

Kontaktní osoby

 


 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

- aktuálnost termínů podávání žádostí zjistíte na uváděných odkazech
 
POZOR!
Pro podporu projektů propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojového posilování v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství byly v červnu 2020 navýšeny finanční prostředky (viz níže).
 
Operační program Životní prostředí:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
• Prioritní osa 1 – Čistota vody, zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
https://www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-1/
1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.,   příspěvkové organizace, VŠ a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (mimo výstavby ochranných nádrží), církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající, podnikatelé  odvětví akvakultury.
• Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu
https://www.opzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/prioritni-osa-4/
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona
č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, VŠ a další zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby
 
Národní programy (SFŽP):

• Dešťovka https://www.dotacedestovka.cz/
─ dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě
žadatelé: vlastníci bytových a rodinných domů

• Zdroje pitné vody https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55
─ na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu
─ na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva
žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

• Domovní čistírny odpadních vod https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77
─ soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné
žadatelé: obce

• Vodovody a kanalizace https://www.mzp.cz/cz/vodovody_kanalizace
─ kanalizace
─ výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)
─ přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody
žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 

Ministerstvo zemědělství ČR:

• Dotace ve vodním hospodářství
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
─ Vodovody a kanalizace
─ Rybníky
─ Prevence před povodněmi
─ Odstranění následků povodní na státním VH majetku
─ Závlahy
─ Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
─ Náhrady za řízené rozlivy
žadatelé: dle pravidel jednotlivých programů
 
Pozn.:
Dotační program MZe  129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
(III. výzva MZe – alokace 1000 mil. Kč vyčerpána v 05/2020; v 06/2020 schváleny dodatečné finanční prostředky)
podprogram 129 302 - mj. podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, vč. akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva).
Žadatelé:
• Obce
• Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, příp. dostatečně stabilními finančními zdroji
• Vodohospodářské akciové společnosti s více než  90% většinou kapitálové účasti měst a obcí
Výše dotace: max. 70 % uznatelných nákladů,  max. 50 mil. Kč na jednu akci
Udržitelnost: 10 let
Termín realizace: do 31.12.2022.
 
Karlovarský kraj - dotační programy:

• PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ (+ ÚDRŽBA STROMOŘADÍ, OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - KRAJINNÉ PRVKY - S MOŽNÝM VYUŽITÍM JAKO PŘÍRODNÍ NAPAJEDLA)
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prevence_sucho.aspx
žadatelé: neomezeno (kromě příspěvkových organizací a obchodních společností Karlovarského kraje
a organizačních složek státu)

• PODPORA REALIZACE DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH EKOLOGICKÝCH AKCÍ
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/ekolog_akce.aspx
─ výstavba/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2000 obyvatel a částí obcí  do 500 obyvatel,
─ výstavba, rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu  s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
─ rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
─ vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení pro obce do 2000 obyvatel nebo část obce do 500 obyvatel,
─ výstavba nebo rekonstrukce přívodního/zásobovacího řádu pitné vody pro obce do 2.000 obyvatel nebo část obce1 do 500 obyvatel
žadatelé: obce, právnické a fyzické osoby

• PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prisp_KU_povodne.aspx
─ ochrana majetku sloužícího pro veřejný zájem,
─ ochrana majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
─ ochrana obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
─ zpracování povodňových plánů (dále jen „projekt“) a jejich aktualizací, která jsou v souladu s platnou Strategií ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje s tím, že poskytnutá dotace může být použita i na  vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, které bylo zpracováno před podáním žádosti, a musí být její přílohou. Soulad s touto strategií je základním kritériem pro hodnocení žádosti.
žadatelé: obce a dále právnické a fyzické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků

 

 


 

 

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ NA VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: 

Přílohy dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:

 

příloha č.

Název přílohy

 

1

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Priloha_c._1___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

2

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._2___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

3

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Priloha_c._3___zadost_voda.pdfAdobe Reader

4

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Priloha_c._4___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

5

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._5___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

6

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Priloha_c._6___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

7

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Priloha_c._7___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

8

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Priloha_c._8___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

9

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Priloha_c._9___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

10

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Priloha_c._10___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

11

Žádost o udělení souhlasu Priloha_c._11___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

12

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení Priloha_c._12___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

13

Žádost o vyjádření Priloha_c._13___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

14

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Priloha_c._14___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

15

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Priloha_c._15___zadost_voda.pdfAdobe Reader

16

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Priloha_c._16___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

17

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._17___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

18

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._18___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

19

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Priloha_c._19___zadost_voda.pdfAdobe Reader

20

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Priloha_c._20___zadost_voda.pdfAdobe Reader

21

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Priloha_c._21___zadost_voda.pdfAdobe Reader

22

​Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Priloha_c._22___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

23

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změn Priloha_c._23___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

24

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Priloha_c._24___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

25

Žádost o schválení manipulačního řádo vodního díla Priloha_c._25___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
​26 ​Žádost k financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona formular_zadost_havarijni_program.docxMicrosoft word

 

 

FORMULÁŘE K ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH:

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 22.7.2020 12:29