Úvodní strana > Dotace > PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

 PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

─ schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
─ vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo  RK 84/02/21 ze dne 1. 2. 2021
─ administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od  4. 3. 2021,  9:00 hodin
─ do 11. 3. 2021, 15:00 hodin 

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary

Ing. Jana Irovská
+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Ivana Nykodýmová
+420 354 222 162
ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz
vedoucí oddělení územního plánování

Ing. Lukáš Švéda
+420 354 222 309
lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e - mailem.
 
Zveřejněno 1. 2. 2021

 


 
Archiv informací
 

PROGRAM PODPORA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (2020)

Důležitá informace pro žadatele

 
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
 
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze
 
Pro uvedený program tedy platí:
Původní lhůta byla 104 kalendářních dnů (ve vyhlášení 70 pracovních dnů). Nová lhůta pro rozhodnutí je tedy 246 kalendářních dnů, tj. 104 + 75 + 67 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020). Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.
 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1533/12/19 ze dne 20. 12. 2019
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
termín konání informačního semináře pro žadatele: 15. 1. 2020
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 4. 2. 2020, 9:00 hodin
- do 10. 2. 2020, 16:00 hodin
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
- od 21. 1. 2020, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)   který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
b)   který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním
      podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary Ing. Jana Irovská

+420 354 222 559
jana.irovska@kr-karlovarsky.cz 
 
Ing. Ivana Nykodýmová
+420 354 222 162
ivana.nykodymova@kr-karlovarsky.cz 
 
vedoucí oddělení územního plánování
Ing. arch. Jana Kaválková
+420 354 222 223
jana.kavalkova@kr-karlovarsky.cz
  
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e - mailem. 

Zveřejněno 2. 1. 2020 

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Irovská
Datum poslední změny: 5.5.2021 13:51