Úvodní strana > Dotace > SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE

 SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE

web_kraj_wouchery.jpgDOTAČNÍ PROGRAM „SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE“
 
v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0. registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 433/12/19 ze dne 16.12.2019
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 273/03/20 ze dne 16.03.2020
 
Průběžná výzva pro podávání žádosti o dotaci
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je průběžná.
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje od:
- od 22.04. 2020, 9:00 hodin
- do 28.02.2022,16:00 hodin
 
Listinnou žádost se všemi přílohami – doručení nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti.
 
Ukončení příjímání žádostí o poskytnutí dotace – do vyčerpání alokace, nejdéle do 28.02.2022 do 16.00 hodin.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
- od 06.04.2020, 9:00 hodin
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou
a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:
 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. 
 
Důležité dokumenty:
 
 Webové stránky s informacemi k RIS3 Karlovarského kraje: http://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KK_verze_2018_05_31.pdf
 
Upozornění: Nutná podmínka před podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje.
 
Konzultace věcné náplně projektu, projektového záměru, posouzení strategičnosti projektu
 
Kamila Krupičková: RIS3 developer pro strategické příležitosti regionu
+ 420 608 982 920; kamila.krupickova@karp-kv.cz
 
Martina Weissová, RIS3 manažer
+ 420 775 187 808; martina.weissova@karp-kv.cz
 
 
Kontaktní osoba (ostatní záležitosti)
Ing. Iveta Grünerová
+420 725 464 796,
iveta.grunerova@karp-kv.cz
 
Doručovací adresa pro příjem žádostí o dotací
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu "Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje", plným jménem (názvem) žadatele o dotaci včetně adresy (sídla), názvem projektu přípravy a textem "Neotvírat".
 
NA POŘADÍ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ NEZÁLEŽÍ. NENÍ NUTNÉ PODÁVAT ŽÁDOST IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI.
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
 
​​
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 2.4.2020 13:24