Úvodní strana > Dotace > SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE

 SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE

web_kraj_wouchery.jpgDOTAČNÍ PROGRAM „SMART AKCELERÁTOR 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE“
 
v rámci projektu Smart Akcelerátor 2.0. registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013938
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 433/12/19 ze dne 16.12.2019
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 273/03/20 ze dne 16.03.2020
 
 
Upozornění: Vzhledem k aktualizaci RIS3 KK byla upravena povinná příloha (Projektová fiše) s vazbou na tuto strategii. V případě podání žádosti po 15. 6. 2020 je žadatel povinen doložit žádost o dotaci  s povinnou přílohou  na novém formuláři.
 
Regionální inovační strategie Karlovarského kraje, červen 2020 – byla schválena aktualizace dokumentu Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK  62/06/20 dne 15.06.2020.
 
Odkaz ke stažení aktualizované RIS3 Karlovarského kraje: 
 
Další potřebné odkazy pro žadatele/příjemce dotace:
 
Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, aktuálně platná verze
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II, aktuálně platná verze
 
Seznam doporučených mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV
 
 
Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 409/04/2020  ze dne 27.04.2020 schválila aktualizaci (změnu) Pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dotačního programu. Tato pravidla ruší a nahrazují vyhlášená pravidla Radou Karlovarského kraje dne 16.03.2020. Poznámka: Drobná změna byla provedena ve VĚCNÉM HODNOCENÍ podaných žádostí o dotaci (článek IV).
 
V současné době (vládní opatření v boji proti Coronaviru) bohužel není možné provést plánovaný informační seminář pro žadatele vyhlašovaného dotačního programu. Proto jsme se rozhodli, že pro žadatele uspořádáme webinář, který plánujeme na den 21. 04. 2020 od 10:00 hodin. V případě Vašeho zájmu se můžete registrovat emailem na iveta.grunerova@karp-kv.cz do 16. 4. 2020. Následně Vám zašleme prolink pro účast na webináři. V případě velkého zájmu budou přihlášení rozděleni do skupin se stanoveným časem webináře.
 
Prezentace z webináře je k dispozici zde: 200421_wouchery_prezentace.pptxPrezentace
 
Průběžná výzva pro podávání žádosti o dotaci
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/.
 
Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je průběžná.
 
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje od:
- od 22.04. 2020, 9:00 hodin
- do 28.02.2022,16:00 hodin
 
Listinnou žádost se všemi přílohami – doručení nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti.
 
Ukončení příjímání žádostí o poskytnutí dotace – do vyčerpání alokace, nejdéle do 28.02.2022 do 16.00 hodin.
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
- od 06.04.2020, 9:00 hodin
 
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou
a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po odeslání elektronické žádosti na podatelnu Karlovarského kraje na adresu:
 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. 
 
Důležité dokumenty:
projektova_fise_projektu_aktualizace_RIS3KK_200615_1.xlsxProjektová fiše - platná od 15.06.2020
 
 Webové stránky s informacemi k RIS3 Karlovarského kraje: http://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KK_verze_2018_05_31.pdf
 
Upozornění: Nutná podmínka před podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje.
 
Konzultace věcné náplně projektu, projektového záměru, posouzení strategičnosti projektu
 
Kamila Krupičková: RIS3 developer pro strategické příležitosti regionu
+ 420 608 982 920; kamila.krupickova@karp-kv.cz
 
Martina Weissová, RIS3 manažer
+ 420 775 187 808; martina.weissova@karp-kv.cz
 
 
Kontaktní osoba (ostatní záležitosti)
Ing. Iveta Grünerová
+420 725 464 796,
iveta.grunerova@karp-kv.cz
 
Doručovací adresa pro příjem žádostí o dotací
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu "Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje", plným jménem (názvem) žadatele o dotaci včetně adresy (sídla), názvem projektu přípravy a textem "Neotvírat".
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Bělohoubková
Datum poslední změny: 31.7.2020 13:52