Úvodní strana > Dotace > PODPORA BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI
 
 - schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2019
 - vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo  RK 342/03/21 ze dne 22. 3. 2021 a RK 435/04/21 ze dne 16. 4. 2021
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
Na pořadí žádosti nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost  v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 24. 6. 2021, 9:00 hodin
 - do 1. 7. 2021, 15:00 hodin 
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Kateřina Abrahamová
+420 354 222 251
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 26. 05. 2021
 
 

 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI:
 
Důležitá informace pro žadatele
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
 
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze
 
 
 schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 433/12/19 ze dne 16. 12. 2019
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo 1533/12/19 ze dne 20. 12. 2019
 
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
termín konání informačního semináře: 15. 1. 2020 od 09:00 hodin - prezentace ze semináře
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─        od 1. 7. 2020, 9:00 hodin
─        do 8. 7. 2020, 17:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─         od 17. 6. 2020, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Kateřina Abrahamová
+420 354 222 251
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz 
 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 

 
Archiv informací 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 49/01/19 ze dne 28. 1. 2019
 
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 1. 7. 2019, 9:00 hodin
        do 15. 7. 2019, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 25. 6. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Varya to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Kateřina Abrahamová
+420 354 222 251
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 22. 02. 2019

 
  ​
Archiv informací 
 
PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V KARLOVARSKÉM KRAJI:
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017
 
administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje


Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

 

Elektronická žádost
Zahájení                2. 7. 2018, 08:00 hod.
Ukončení              16. 7. 2018, 15:00 hod.

listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              21. 7. 2018

 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  
 

 

Důležité dokumenty:​​​​


Kontakty:

 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Kateřina Abrahamová
+420 354 222 251
katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz 
 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

  ​

Archiv informací ​

Dotační program "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" pro zimní sezónu 2017/2018

Celkový objem finančních prostředků na dotační program pro rok 2017 činí 1.200.000,-Kč, maximální výše dotace v jednom případě činí 300.000,-Kč.

170601_Lyzarske_trasy_Pravidla.docPravidla pro posuzování žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" schválená Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.1.2016 (usnesení č. ZK 15/01/16).

170601_1_Lyzarske_trasy_Zadost.xlsŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

170601_3_Lyzarske_trasy_Zaverecne_vyuctovani.xlsZávěrečné_vyúčtování dotace  z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

170601_4-Lyzarske_trasy_Identifikace_zadatele.docIdentifikace_žadatele

170601_Lyzarske_trasy_Vyhlaseni.docZveřejnění programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji pro rok 2017"

170601_2_vzorova_smlouva.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" pro rok 2017 mohou zájemci podávat pouze v rozmezí termínu: 
                                                                                 od 01. 07. 2017 do 15. 07. 2017.
Kontakt:
Ing. Kateřina Abrahamová, tel: 354 222 251, katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz
 
 
 

pro zimní sezónu 2016/2017

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 21.1.2016, usnesením č. ZK 15/01/16 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na dotační program "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji".

Celkový objem finančních prostředků na dotační program pro rok 2016 činí 1.600.000,-Kč, maximální výše dotace v jednom případě činí 300.000,-Kč.

 160601_Lyzarske_trasy_Pravidla.docPravidla pro posuzování žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na "Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" schválená Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.1.2016 (usnesení č. ZK 15/01/16).

160601_1_Lyzarske_trasy_Zadost.xlsŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

160601_3_Lyzarske_trasy_Zaverecne_vyuctovani.xlsZávěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

160601_4-Lyzarske_trasy_Identifikace_zadatele.docIdentifikace žadatele

 160601_5_Lyzarske_trasy_Vyhlaseni.doc Zveřejnění programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji pro rok 2016"

12092016_Lyzarske_trasy_Verejnopravni_smlouva.docxVeřejnoprávní smlouva - vzor

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji" pro rok 2016 mohou zájemci podávat pouze v rozmezí termínu: 
                                                                                 od 01. 07. 2016 do 15. 07. 2016.

Kontakt:
Ing. Kateřina Abrahamová, tel: 354 222 251, katerina.abrahamova@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Abrahamová
Datum poslední změny: 22.11.2021 13:47