Energetika

Nejdůležitější zákony a vyhlášky:

458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií
480/2012 Sb., vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
194/2013 Sb., vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
193/2013 Sb., vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
194/2007 Sb., vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 
DOTACE

Nová Zelená Úsporám
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech a veřejných budovách. Žádosti o dotace jsou nově přijímány od 22. 10. 2015 na základě kontinuální výzvy, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.
Více na http://www.novazelenausporam.cz/
 
EFEKT
Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům s cílem zvýšit úspory energie.
Rozpočet programu na období 2017-2021 je minimálně 750 mil. Kč. Finanční prostředky na jednotlivé roky budou uvolňovány postupně ve formě individuálních výzev.
Prioritou programu EFEKT je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské subjekty. Více zde http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039
 
Operační program Životní prostředí
Vše, co potřebuje žadatel o dotace vědět o Operačním programu Životní prostředí, ale také informace o dotační politice Evropské unie a České republiky v oblasti zlepšování životního prostředí lze nalézt v časopisu Priorita. Státní fond životního prostředí ČR připravuje Prioritu s cílem informovat o nových možnostech čerpání dotací v OPŽP, nabídnout čtenářům zkušenosti jiných měst s jejich čerpáním a provést případné žadatele úskalími legislativy srozumitelnou formou.
Více zde http://www.opzp.cz/sekce/359/casopis-priorita/
 
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji
Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Karlovarském kraji (kotlíkové dotace v rámci OP ŽP 2014 - 2020)
Zde naleznete informace k tzv. kotlíkovým dotacím v Karlovarském kraji v rámci Operačního programu Životní prostřední 2014 - 2020. Přímý odkaz na tyto stránky je https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/
Za stránku zodpovídá: Radek Chvátal
Datum poslední změny: 10.7.2018 13:43