Úvodní strana > Krajský úřad > Normativy ve školství

 Normativy ve školství

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28.3.2014
 
Dotaz:
Žadatel požadoval poskytnutí informací o financování všech středních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť, zřizovaných Karlovarským krajem. Zajímal ho výpočet výše mzdových prostředků dle státem stanovených normativů (na žáka), vypočtených na základě podkladů vyplývajících ze zahajovacího výkazu jednotlivých škol. Žádal o  konečný normativ, včetně navýšení za specifické poruchy učení, mentální postižení, počty strávníků u jídelen ... atd.  Na základě těchto normativů jsou všem školám přiděleny mzdové prostředky, s kterými jednotlivé školy hospodaří. Zřizovatel je povinen zajistit financování jimi zřizovaných škol, pokud normativy školám nestačí, dochází k dohadovacímu řízení. Žádal o sdělení normativu před dohadovacím řízením. Pokud již došlo k dohadovacímu řízení, chtěl znát oba normativy, před i po dohadovacím řízení.

Dále  požadoval také  informaci o opatřeních, která přijal Karlovarský kraj pro to, aby zabezpečil mzdové prostředky jednotlivým školám.

Jaká opatření jsou přímo ze strany zodpovědného vedení kraje a která byla přenesena na ředitele jednotlivých škol.

Jaký pokyn dostali ředitelé škol k řešení vzniklé situace v případě nedostatku finančních prostředků.  

Odpověď :
 
Krajské úřady provádějí rozpis finančních prostředků státního rozpočtu (dále jen „přímé výdaje“) přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).  
 Rozpis rozpočtu na přímé výdaje se řídí Směrnicí MŠMT č. 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (dále jen „směrnice MŠMT“).
 Krajské normativy jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
 Základním kritériem rozhodným pro objem přidělených prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 jsou výkony organizace. Jednotky výkonu jsou stanoveny v souladu s § 1 vyhlášky. Finanční prostředky se poskytují podle skutečných výkonů, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech
a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školském rejstříku. Do skutečného počtu výkonů podle předchozí věty se započítávají i cizinci, kterým se podle školského zákona poskytuje vzdělávání nebo školské služby za stejných podmínek jako občanům České republiky. 
 Materiál "Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a krajem na rok 2014" je zveřejněn na stránkách Karlovarského kraje v odkazu Školský portál.  Zde jsou zveřejněny veškeré normativní komponenty a hodnoty jednotlivých finančních normativů pro všechny obory a formy vzdělávání, rovněž tak i pro školská zařízení, tedy veškeré výdaje, které jsou ze státního rozpočtu v oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji hrazeny.

 Na Vaši žádost Vám v příloze poskytujemetabulka2.pdfmateriál, kde je zobrazen podrobný normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů všech středních škol, které jsou zřizovány Karlovarským krajem.
Sděluji také, že normativ na jednotlivý obor vzdělání je vždy stejný a jeden pro celý kraj a je tedy jednotný pro všechny školy, které žáky v daném oboru vzdělávají. V žádném případě nedochází ke změně normativu po dohodovacím řízení (s výjimkou případů, že by bylo poukázáno na skutečnost, že normativ byl stanoven na základě nepravdivých nebo nesprávných údajů, k této situaci ovšem nedošlo).
Rozpis rozpočtu probíhá podle výše uvedené metodiky. V případě, že škole nebo školskému zařízení normativně přidělené prostředky nepostačují, je v rámci dohodovacího řízení dohodnuto a zaznamenáno do protokolu, jaká budou přijata opatření ze strany vedení školy nebo i ze strany zřizovatele. 
Vaše sdělení, že "Zřizovatel je povinen zajistit financování jimi zřizovaných škol, pokud normativy školám nestačí" je poněkud zkreslenou interpretací školského zákona. Toto (velmi zjednodušeně řečeno) platí pouze v případě, že zřizovatel souhlasí s tím, že bude provozovat školu, která má nižší počet žáků, než je stanoven legislativou. V tomto případě prostředky státního rozpočtu nestačí a je nutno je z rozpočtu zřizovatele doplatit.
Skutečnost je taková, že prostředky jsou jednotlivým krajům pro školy a školská zařízení přidělovány prostřednictvím tzv. agregovaných normativů, t.j. počtu dětí, žáků, studentů a počtu lůžek v dětských domovech. Kraj tedy vůči MŠMT nemůže vyvíjet nějakou aktivitu, aby pro své školy získal více prostředků. Objem přidělených prostředků vyplývá z materiálu MŠMT „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2014“  č.j. MSMT-47408/2013  (dostupné na stránkách MŠMT) a pro tento rok byly našemu kraji stanoveny následující ukazatele:
 
 
Výše uvedený princip financování je uplatňován již od roku 2005, kdy vešel v platnost současný školský zákon. Ředitelé škol jsou obeznámeni se skutečností, že pokles počtu žáků ve škole je automaticky doprovázen poklesem rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školu. Tato situace je podrobně rozebírána na všech provozních poradách.  Poklesne-li v kraji počet žáků, poklesnou prostředky přidělené kraji. Je proto povinností ředitele školy nastavit počet pracovníků organizace a zabezpečení výuky takovým způsobem, aby se se skutečností poklesu zdrojů vyrovnal. Kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací nemá kompetence k pracovněprávním vztahům v organizacích. Pro případné vyrovnání situace vyčlení však kraj v souladu s metodikou rezervu, ze které jsou financovány případné drobné výkyvy nebo časový nesoulad mezi poklesem počtu žáků a poklesem počtu provozních a pedagogických pracovníků. 
V další příloze Vám také zasíláme tabulka3.pdfmateriál  ze kterého je patrný rozpis rozpočtu přímých výdajů pro příspěvkové organizace po rozpuštění části rezervy, tedy po dohodovacím řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky v rámci letošního dohodovacího řízení vysoce přesáhly možnosti rezervy Karlovarského kraje, byl zpracován informativní materiál pro vedení Karlovarského kraje s názvem "Informace o stavu rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro rok 2014 + Požadavek na přidělení prostředků ze závěrečného účtu Karlovarského kraje za rok 2013". Materiál byl projednán dne 31. 3. 2014. O této skutečnosti byli ředitelé dotčených příspěvkových organizací informováni.
 
Zveřejněno 23.4. 2014 
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 23.4.2014 14:03