Úvodní strana > Dotace > PODPORA RODINY

 PODPORA RODINY

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU RODINY PRO ROK 2022

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 358/11/21 ze dne 01.11.2021
vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 358/11/21 ze dne 01.11.2021
administrátor programu: oddělení grantových schémat odboru investic
 
 
Na pořadí žádostí nezáleží!
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 
- od 7. 12. 2021, 9.00 hodin
- do 13. 12. 2021, 16.00 hodin.
 
Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:
- od 23.11.2021, 9:00 hodin.
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Důležité dokumenty:
 
 
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
 
Jitka Lapešová
354 222 414
 
Anna Vendlová
354 222 241
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
 
Zveřejněno dne 05.11.2021.
 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU RODINY PRO ROK 2021

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 435/04/21 ze dne 19. 4. 2021

administrátor programu: oddělení grantových schémat odbor investic

 

Na pořadí žádostí nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 25. 5. 2021, 9:00 hodin

- do31. 5. 2021, 16:00 hodin.

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:

- od 11. 5. 2021, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

 

Důležité dokumenty:

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

 

Jitka Lapešová

354 222 414

jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz

Anna Vendlová

354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno dne 22. 4. 2021.


 

 

Archiv:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU RODINY

 

Důležitá informace pro žadatele:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 168/06/20 zrušení vyhlášení a administraci výše uvedeného programu. Doposud došlé žádosti nebudou hodnoceny a nebude o nich rohodováno.

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 287/03/19 ze dne 25. 3. 2019

administrátor programu: oddělení grantových schémat odbor investic a správa majetku

termín konání informačního semináře pro žadatele: 25. 4. 2019, od 10:00 hodin

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 30. 4. 2019, 9:00 hodin

- do 6. 5. 2019, 16:00 hodin.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

- od 9. 4. 2019, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádosti odeslat.

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výš lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:

a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo

b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT

a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii, je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.

 

Důležité dokumenty:

Program-rodina-final-2018.docProgram

vyhlaseni-rodina-2019.docVyhlášení programu

pravidla-rodina-2019.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

vzor-zadosti.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

smlouva-rodina-2019.docVzor veřejnoprávní smlouvy

vzor-financni-vyporadani.xlsVzor finančního vypořádání

specifikace-projektu-rodina-2019.docFormulář Specifikace projektu

vyhodnoceni-pouziti-dotace-rodina-2019.docFormulář Vyhodnocení použití poskytnutí dotace

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Anna Vendlová

+420 354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Jitka Lapešová

+420 354 222 414

jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 28. 3. 2019


 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU RODINY - rok 2018

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK-486-12-17.pdfZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 166/02/18 ze dne 19. 2. 2018

administrátor programu: odbor sociálních věcí

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidla-rodina-2018.docPravidlech pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

 

Příjem žádostí:

Elektronická žádost

Zahájení 23. 3. 2018, 9:00 hod.

Ukončení 5. 4. 2018, 14:00 hod.

a

listinná žádost včetně příloh

Ukončení 10. 4. 2018, 15:00 hod.

 

BYL SPUŠTĚN INFORMAČNÍ WEB K DOTACÍM

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

NA POŘADÍ ŽÁDOSTÍ NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT HNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

 

Důležité dokumenty:

Program-rodina-final-2018.docProgram

Vyhlaseni-rodina-2018.docVyhlášení programu

Zadost-rodina-2018.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

Smlouva-rodina-2018.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyporadani-rodina-2018.docVzor finančního vypořádání

Pravidla-rodina-2018.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

Specifikace-projektu-rodina-2018.docSpecifikace projektu

Vyhodnoceni-pouziti-dotace-rodina-2018.docVyhodnocení použití poskytnuté dotace

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Nikol Geltnerová

+420 354 222 426, +420 736 650 102

nikol.geltnerova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpáná a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 20. 2. 2018

 

 Oblast podpory rodiny v roce 2017

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 14. 11. 2016 do 9. 12. 2016

 • vyzva_rodina_2017_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti podpory rodiny
 • Program_rodina_2017.docxProgram pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny
 • zadost_rodina_2017.docxFormulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny
 • smlouva_rodina_2017.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje voblasti podpory rodiny
 • fin_vyporadani_rodina_2017.docxFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny
 • avizo_rodina_2017.docxAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Oblast podpory rodiny v roce 2016

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 21. 10. 2015 do 12. 11. 2015

 • vyzva_rodina_2016_final.docVyhlášení Programu pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • Program_rodina_2016_final.docProgram pro poskytování dotací z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • zadost_rodina_2016_final.docFormulář žádosti o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • smlouva_rodina_2016_final.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • fin_vyporadani_rodina_2016_final.docFormulář finančního vypořádání a vyhodnocení použití poskytnuté dotace z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • avizo_rodina_2016_final.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Oblast podpory rodiny v roce 2015

 • vyzva_rodina_2015.docVýzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2015
 • pravidla_rodina_2015.docPravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • zadost_rodina_2015.docFormulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • smlouva_rodina_2015.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • vyuctovani_rodina_2015.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny
 • avizo_rodina_2015.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Oblast podpory rodiny v roce 2014

 • vyzva_rodina_2014.docVýzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • pravidla_rodina_2014.docPravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • zadost_rodina_2014.docFormulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • smlouva_rodina_2014.docVzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • vyuctovani_rodina_2014.docFormulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
 • avizo_rodina_2014.docAvízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků

 

Oblast podpory rodiny v roce 2013

 • Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 (MS Word)
 • Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 (MS Word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 (MS Word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013(MS Word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 (MS Word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS Word)

 

Oblast podpory rodiny v roce 2012

 • Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Formulář vyúčtování poskytnutého příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2012 (MS Word)
 • Avízo - vrácení nevyužitých finančních prostředků (MS Word)
Za stránku zodpovídá: Anna Vendlová
Datum poslední změny: 8.12.2021 10:27