Úvodní strana > Dotace > PROGRAM NA PODPORU VRCHOLOVÉHO SPORTU

 PROGRAM NA PODPORU VRCHOLOVÉHO SPORTU

PROGRAM NA PODPORU VRCHOLOVÉHO SPORTU

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy
termín konání informačního semináře pro žadatele: proběhl ve dnech 11. 12. a 18. 12. 2018 od 16.30 hodin 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 22. 1. 2019, 9.00 hodin
        do 28. 1. 2019, 16.00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 8. 1. 2019, 9.00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)     který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  

nebo

b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT

a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
Důležité dokumenty:
32_pravidla_vrcholovy_sport.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Priloha_vzor_zadosti.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace
Priloha_vzor_smlouva.docxVzor veřejnoprávní smlouvy
Priloha_vzor_financni_vyporadani_vrcholovy_sport.xlsxVzor finančního vypořádání
32_priloha_profil_zadatele.docxFormulář profilu žadatele
32_priloha_rozpocet.xlsxFormulář předpokládaného rozpočtu projektu
32_priloha_pokyny_k_vyuctovani.docxPokyny k vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje
32_priloha_zaverecne_zhodnoceni.docxFormulář závěrečného zhodnocení projektu
Priloha_prohlaseni_de_minimis.docVzor čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Martina Fučíková
+420 354 222 596, +420 736 650 379
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 20. 12. 2018
 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU VRCHOLOVÉHO SPORTU:


Dotace pro rok 2019 budou vyhlášeny ve 2. polovině prosince 2018, žádosti budeme přijímat elektronicky v průběhu ledna 2019. Podrobný časový harmonogram bude upřesněn.


schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017

administrátor programu: odbor školství, mládeže a tělovýchovy oddělení organizační, správní, mládeže a sportu 

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení  1. 2. 2018, 8:00 hod.
Ukončení  28. 2. 2018, 17:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení  5. 3. 2018, 17:00 hod.


 


NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

Důležité dokumenty:

Program
Vyhlášení programu
Vzor žádosti o poskytnutí dotace
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Vzor finančního vypořádání
Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Vzor profilu žadatele (vyplňuje se v případě, že se jedná o činnost)
Vzor předpokládaného rozpočtu projektu
Pokyny k vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje
Vzor závěrečného zhodnocení projektu
Vzor čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

Ing. Martina Fučíková
+420 354 222 596, +420 ​736 650 379
martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí oddělení organizačního, správního, mládeže a sportu 
Dana Martincová
+420 354 222 454, +420 736 650 345
dana.martincova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.


Zveřejněno 22. 12. 2017  


  

Důležité upozornění!

VEŘEJNÁ PODPORA

  ​​

Za stránku zodpovídá: Ing. Martina Fučíková
Datum poslední změny: 24.9.2019 13:44