Úvodní strana > Dotace > SENIOR EXPRES

 SENIOR EXPRES

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - SENIOR EXPRES:
 
Důležitá informace pro žadatele:
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 168/06/20 zrušení vyhlášení a administraci výše uvedeného programu. Doposud došlé žádosti nebudou hodnoceny a nebude o nich rozhodováno.
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 49/01/19 ze dne 28. 1. 2019
 
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 1. 8. 2019, 9:00 hodin
        do 8. 8. 2019, 14:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 26. 7. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ! 
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Varya to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 22. 02. 2019
 

  ​
Archiv informací ​
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/09/17 ze dne 7. 9. 201​7

​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 756/06/18 ze dne 18. 6. 2018
 
administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje


Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v D_Pravidla_senior_expres_op.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení                1. 8. 2018, 08:00 hod.
Ukončení               8. 8. 2018, 17:00 hod.

listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              13. 8. 2018, 17:00 hod.
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ! 


Důležité dokumenty:​​​​


Kontakty:
 
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

  ​

Archiv informací ​

​​Dotační program odboru regionálního rozvoje "Senior Expres" - vyhlášení programu pro rok 2017
 
Rada Karlovarského kraje schválila dne 25.09.2017 usnesením č. RK 1187/09/17 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na dotační program "Senior Expres".
 
Žádosti mohou být předkládány v termínu od 01.11.2017 do 08.11.2017, elektronicky prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem.
 
Příjemcem dotace pro rok 2017 může být pouze obec s rozšířenou působností Karlovarského kraje.
 
Celkový finanční objem prostředků určených v rámci programu "Senior Expres" činí 1.000.000 Kč pro rok 2017, přičemž maximální výše dotace v jednom případě činí 250.000 Kč.
 
 
170926_SeniorExpres_pravidla.pdfPravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na dotační program "Senior Expres"
 
170926_SeniorExpres_zadost.xlsŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 
170926_SeniorExpres_smlouva.pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
 
170926_SeniorExpres_vyuctovani.xlsZávěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje "Senior Expres"
 
170926_SeniorExpres_identifikace.docIdentifikace žadatele dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.
 
​​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Romana Špindlerová
Datum poslední změny: 12.1.2021 10:57