Úvodní strana > Dotace > SENIOR EXPRES

 SENIOR EXPRES

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - SENIOR EXPRES:
 
Důležitá informace pro žadatele:
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 15. 6. 2020 usnesením č. ZK 168/06/20 zrušení vyhlášení a administraci výše uvedeného programu. Doposud došlé žádosti nebudou hodnoceny a nebude o nich rozhodováno.
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 49/01/19 ze dne 28. 1. 2019
 
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 1. 8. 2019, 9:00 hodin
        do 8. 8. 2019, 14:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 26. 7. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ! 
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Varya to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
 
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 22. 02. 2019
 

  ​
Archiv informací ​
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/09/17 ze dne 7. 9. 201​7

​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 756/06/18 ze dne 18. 6. 2018
 
administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v D_Pravidla_senior_expres_op.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení                1. 8. 2018, 08:00 hod.
Ukončení               8. 8. 2018, 17:00 hod.

listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              13. 8. 2018, 17:00 hod.
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ! 

Důležité dokumenty:​​​​
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Bc. Romana Špindlerová
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz 
vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

  ​

Archiv informací ​

​​Dotační program odboru regionálního rozvoje "Senior Expres" - vyhlášení programu pro rok 2017
 
Rada Karlovarského kraje schválila dne 25.09.2017 usnesením č. RK 1187/09/17 znění Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na dotační program "Senior Expres".
 
Žádosti mohou být předkládány v termínu od 01.11.2017 do 08.11.2017, elektronicky prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem.
 
Příjemcem dotace pro rok 2017 může být pouze obec s rozšířenou působností Karlovarského kraje.
 
Celkový finanční objem prostředků určených v rámci programu "Senior Expres" činí 1.000.000 Kč pro rok 2017, přičemž maximální výše dotace v jednom případě činí 250.000 Kč.
 
 
170926_SeniorExpres_pravidla.pdfPravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na dotační program "Senior Expres"
 
170926_SeniorExpres_zadost.xlsŽádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
 
170926_SeniorExpres_smlouva.pdfVzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje
 
170926_SeniorExpres_vyuctovani.xlsZávěrečné vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje "Senior Expres"
 
170926_SeniorExpres_identifikace.docIdentifikace žadatele dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.
 
 
​​​
Za stránku zodpovídá: Bc. Romana Špindlerová
Datum poslední změny: 14.10.2021 9:03