Úvodní strana > Dotace > PODPORA AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI

 PODPORA AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU V KARLOVARSKÉM KRAJI: 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo 14_usnes_zast_181213.pdf ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo 177_rada_usnes_191220_mim.pdf RK 1533/12/2019 ze dne 20.12.2019
administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 
Informační seminář pro žadatele se bude konat 9. 1. 2020 od 10:00 hodin v zastupitelském sále. Předpokládaná délka semináře bude přibližně 1 hodina.
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin
        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin  
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 21. 1. 2020, 9:00  hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
  
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Mgr. Monika Slipková
+420 354 222 319, + 420 739 604 884
 
Ing. Radka Maglia
+420 354 222 388
 
 
 
vedoucí odboru, Mgr. Veronika Vodičková
+420 354 222 625, +420 736 650 073
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 2. 1. 2020

 __________________________________________________________________________________________________

 

Archív informací:

Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2019:
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Monika Slipková, Martin Karas, Martina Zahrádková
Datum poslední změny: 25.2.2020 10:55