Úvodní strana > Dotace

 Dotace

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Příjem žádostí o individuální dotace a žádostí do dotačních programů: e-recepty, ordnice praktických lékařů a Kotlíkové dotace III byl obnoven a je nyní plně funkční.
 
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo a vyhlásilo dotační programy pro rok 2022:
usnesení č. ZK 233/06/22 ze dne 20. 6. 2022:
usnesení č. ZK 298/06/22 ze dne 20. 6. 2022:
 • Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, zubních lékařů a gynekologů v Karlovarském kraji
usnesení č. ZK 299/06/22 ze dne 20. 6. 2022:
 • Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva z rozpočtu Karlovarského kraje
usnesení č. ZK 114/04/22 ze dne 11. 4. 2022:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících dopravních hřišť
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje"
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností
usnesení č. ZK 55/02/22 ze dne 28. 2. 2022:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích

usnesení č. ZK 89/02/22 ze dne 28. 2. 2022:

 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje "Podpora lázeňských zařízení v Karlovarském kraji – lázeňské vouchery

usnesení č. ZK 15/01/22 ze dne 31. 1. 2022:

 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 
usnesení č. ZK 22/01/22 ze dne 31. 1. 2022:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2022
usnesení č. ​ZK 404/12/21 ze dne 13. 12. 2021:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova 2022 - 2024“
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
usnesení č. ​ZK 405/12/21 ze dne 13. 12. 2021:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrie a zubních lékařů v Karlovarském kraji
usnesení č. ​ZK 358/11/21 ze dne 1. 11. 2021:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji
usnesení č. ZK 271/09/21 ze dne 13. 9. 2021:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivi
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu
a usnesením č. ​ZK 404/11/21 ze dne 13. 12. 2021 zrušilo dotační programy:
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB - T2
 
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Karlovarský kraj provozuje elektronický systém pro příjem žádostí o dotace z dotačních programů a individuální dotace. Nově lze elektronické žádosti v tomto systému podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem a k žádosti připojit veškeré přílohy v elektronické podobě.
 
Informace, potřebné k provedení registrace do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace, podání žádostí o dotaci, odpovědi na časté dotazy a aktuální informace k provozu elektronického systému pro podávání žádostí o dotace naleznete na informačním webu.
 
Do elektronického systému pro podávání žádostí o dotace se lze registrovat a vstupovat pomocí Identity občana. Podrobné informace naleznete na stránkách www.identitaobcana.cz.

 

Podle § 10a odst. 3 písm. f) bodu 3. zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů jsou žadatelé o dotaci, jež jsou právnické osoby, povinni předkládat úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Skutečnými majiteli podle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů skutečného majitele nemají:

 1. stát a územní samosprávný celek,
 2. dobrovolný svazek obcí,
 3. státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 4. školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 5. veřejná výzkumná instituce,
 6. právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 7. státní podnik a národní podnik,
 8. okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
 9. evropské seskupení pro územní spolupráci,
 10. politická strana a politické hnutí,
 11. církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 12. odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
 13. honební společenstvo,
 14. společenství vlastníků jednotek,
 15. právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
 16. obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.
 
Za stránku zodpovídá: Systém