Informace pro žadatele

FINANCOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH HAVÁRIÍ OD 1. 10. 2019
 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 

  


 

  

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ NA VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: 

Přílohy dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:

 

příloha č.

Název přílohy

 

1

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Priloha_c._1___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

2

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._2___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

3

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Priloha_c._3___zadost_voda.pdfAdobe Reader

4

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Priloha_c._4___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

5

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._5___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

6

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Priloha_c._6___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

7

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Priloha_c._7___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

8

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Priloha_c._8___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

9

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Priloha_c._9___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

10

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Priloha_c._10___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

11

Žádost o udělení souhlasu Priloha_c._11___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

12

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení Priloha_c._12___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

13

Žádost o vyjádření Priloha_c._13___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

14

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Priloha_c._14___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

15

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Priloha_c._15___zadost_voda.pdfAdobe Reader

16

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Priloha_c._16___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

17

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._17___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

18

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._18___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

19

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Priloha_c._19___zadost_voda.pdfAdobe Reader

20

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Priloha_c._20___zadost_voda.pdfAdobe Reader

21

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Priloha_c._21___zadost_voda.pdfAdobe Reader

22

​Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Priloha_c._22___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

23

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změn Priloha_c._23___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

24

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Priloha_c._24___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

25

Žádost o schválení manipulačního řádo vodního díla Priloha_c._25___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
​26 ​Žádost k financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona formular_zadost_havarijni_program.docxMicrosoft word

 

 

FORMULÁŘE K ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH:

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 22.9.2022 12:35