Informace pro žadatele

 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

 

Kontaktní osoby

 

INFORMACE PRO OBCE – DOTACE VODA 

Informace o vyhlášení Výzvy č. 11/2016 – domovní čistírny odpadních vod

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí:
Prioritní oblast:  1. Voda
Podoblast:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
Podporované aktivity:  1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Cíle Výzvy:  Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory:  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
Termíny Výzvy:  Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
Výše podpory:  Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
  • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
  • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
 
Dotace Finanční podpora na „Udržitelné hospodaření s vodami v obcích do 500 obyvatel“ – UKONČEN příjem žádostí
Výzva č. 3/2016 Ministerstva životního prostředí ČR v rámci cíle prioritní oblasti 1 „Voda“ Národního programu Životní prostředí (vyhlášení výzvy)

 

Příjem žádostí: 1. srpen - 30. listopad 2016 (nyní ukončen)

SHRNUTÍ PODPORY:
Účel:
Podpora projektů pro efektivní hospodaření s odpadními vodami (např. instalace domovních čistíren odpadních vod v místech, kde není vhodný obvyklý způsob odkanalizování) a s vodami dešťovými.
Žadatelé o finanční podporu:
obce do 500 obyvatel nebo obce bez omezení počtu obyvatel na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel
 Pro návrh projektu mohou žadatelé využít analýzu: „Posouzení možností podpory hospodaření s vodami v malých obcích z prostředků SFŽP“ (PDF, 2 MB), který je ke stažení na stránkách MŽP
 Informace pro žadatele:
Státní fond životního prostředí, Praha - odbor realizace Národních programů Fondu:
- Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I OReNP, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
- Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
 

Financování havárií:

Nová pravidla pro financování havarijních opatření [§ 42 odst. 4 vodního zákona]

 

Dotace k povodňové ochraně:

Pravidla pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 

Dotace na drobné vodohospodářské a ekologické akce:
Pravidla pro přijímání žádostí a všechny potřebné formuláře a informace jsou k dispozici na tomto odkaze. http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/ekolog_akce.aspx

Žádosti na vodoprávní úřad: 

Přílohy dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

 

příloha č.

Název přílohy

   

1

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

2

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

3

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

4

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

5

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

6

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Adobe Reader MS Word

7

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

8

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Adobe Reader MS Word

9

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Adobe Reader MS Word

10

Žádost o povolení k užívání vodních děl  Adobe Reader MS Word

11

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Adobe Reader MS Word

12

Žádost o udělení souhlasu Adobe Reader MS Word

13

Žádost o vyjádření Adobe Reader MS Word

14

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Adobe Reader MS Word

15

Oznámení o užívání stavby vodního díla  Adobe Reader MS Word

16

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav Adobe Reader MS Word

17

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavevební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Adobe Reader MS Word

18

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivích občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění  Adobe Reader MS Word

19

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivích občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Adobe Reader MS Word

20

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Adobe Reader MS Word

21

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

22

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

23

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Adobe Reader MS Word

24

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu  Adobe Reader MS Word

25

Žádost o schválení manipulačního řádo vodního díla Adobe Reader MS Word

 

K zákonu o vodovodech a kanalizacích:

Formuláře žádostí k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 19.5.2017 13:07