Informace pro žadatele

 
 
 
 
 
 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 

Kontaktní osoby

 


 

 

 

DOTACE MŽP -  VODA - INFORMACE PRO OBCE 
 
Informace o vyhlášení Výzvy č. 17/2017 – domovní čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí:
Prioritní oblast:  1. Voda
Podoblast:  1.3 Čistota povrchových i podzemních vod
Podporované aktivity:  1.3.B Domovní čistírny odpadních vod
Cíle Výzvy:  Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Oprávnění příjemci podpory:  Obce; Dobrovolné svazky obcí; Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty; Spolky.
Termíny Výzvy:  Žádosti je možné podat v období od 16. 10. 2017 do 30. 06. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace.
Období realizace  Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.

 


Výše podpory:  Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
• 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč;
• 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč;
• 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč.


Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.
Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
Celková alokace činí 200 mil. Kč.


Kontaktní osoby pro tuto Výzvu jsou:
• Ing. Michal Slezák, tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
• Ing. Romana Rajnyšová, tel.: 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

 

 

DOTACE K POVODŇOVÉ OCHRANĚ:

Pravidla pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 

 

DOTACE NA DROBNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ AKCE:
 

 

Pravidla pro přijímání žádostí a všechny potřebné formuláře a informace jsou k dispozici na tomto odkaze. http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/ekolog_akce.aspx

 

 


 

 

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ NA VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: 

Přílohy dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:

 

příloha č.

Název přílohy

 

1

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Priloha_c._1___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

2

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._2___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

3

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Priloha_c._3___zadost_voda.pdfAdobe Reader

4

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Priloha_c._4___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

5

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Priloha_c._5___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

6

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Priloha_c._6___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

7

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Priloha_c._7___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

8

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Priloha_c._8___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

9

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Priloha_c._9___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

10

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Priloha_c._10___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

11

Žádost o udělení souhlasu Priloha_c._11___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

12

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení Priloha_c._12___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

13

Žádost o vyjádření Priloha_c._13___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

14

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Priloha_c._14___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

15

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Priloha_c._15___zadost_voda.pdfAdobe Reader

16

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Priloha_c._16___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

17

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._17___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

18

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Priloha_c._18___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

19

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Priloha_c._19___zadost_voda.pdfAdobe Reader

20

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Priloha_c._20___zadost_voda.pdfAdobe Reader

21

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Priloha_c._21___zadost_voda.pdfAdobe Reader

22

​Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Priloha_c._22___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

23

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změn Priloha_c._23___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

24

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Priloha_c._24___Zadost_voda.pdfAdobe Reader

25

Žádost o schválení manipulačního řádo vodního díla Priloha_c._25___Zadost_voda.pdfAdobe Reader
​26 ​Žádost k financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona formular_zadost_havarijni_program.docxMicrosoft word

 

 

FORMULÁŘE K ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH:

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 8.10.2019 13:46