Úvodní strana > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

 Ochrana ovzduší


Informace pro veřejnost - PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROZÁPAD CZ04 

 
 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 11.5.2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší
 
Program zlepšování kvality ovzduší
 
zóna Severozápad - CZ04
 
 
 
Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Severozápad - CZ04 (území Karlovarského a Ústeckého kraje).
 
 
  

Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší

170712-priloha7-zakon-OO.pdfObsahové náležitosti žádosti o povolení provozu - příloha č. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

170712-priloha12-provozni-rad.pdfNáležitosti provozního řádu - příloha č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

 

Zpřístupňování informací podle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

písm. a) úroveň znečištění (zdroj Český hydrometeorologický ústav)
písm. b) stacionární zdroje a emise ze stacionárních a mobilních zdrojů (zdroj Český hydrometeorologický ústav)
písm. f) o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí v předchozích letech od nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb. 

  • podané žádosti týkající se zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž řízení je nahrazeno postupem řízení o vydání integrovaného povolení (§ 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) - informace o vydaných rozhodnutích a o probíhajících řízeních zveřejňované v systému IPPC na základě § 33 písm. m) zákona č. 76/2002 Sb.
 

Orgány výkonu státní správy na území Karlovarského kraje

 
 

 

 

Metodika pro obce - řešení problematiky obtěžování zápachem a kouřem u zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

 

 

 

Informace pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší v souvislosti s poplatky za znečišťování ovzduší

 

Krajský úřad Karlovarského kraje podle § 15 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydává platební výměr za uplynulé poplatkové období a současně rozhoduje o výši záloh na poplatky pro běžný rok u zdrojů znečišťování ovzduší . Poplatky vybírá a vymáhá příslušný celní úřad podle místa stacionárního zdroje (zákon č. 444/2005 Sb.).

 

Provozovatel je podle zákona o ochraně ovzduší  povinen vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet krajskému úřadu jako správci poplatku prostřednictvím ISPOP nejpozději do 31. března po skončení poplatkového  období. Současně oznámí i další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.

 

Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50000 Kč. Toto ustanovení zákona nesouvisí s ohlašovací povinností údajů souhrnné provozní evidence.

 

Pro případné další informace se obraťte na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 

 

 

Koncepční materiály Karlovarského kraje (s platností do 11.5.2016)

 
 

 

 

Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP's) v ovzduší Karlovarského kraje

 
  • závěry z měření uskutečněného v období srpen 2008 - leden 2009 centrem RECETOX, Masarykova Universita Brno 
 
 
 
Pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje:
 
Mgr. Ulrika Lillová
vedoucí oddělení technické ochrany prostředí 
tel.: +420 354 222 219
 
Mgr. Kateřina Zemanová 
tel.: +420 354 222 297
katerina.zemanova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Monika Jandová
tel.: +420 354 222 595
 

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Monika Jandová
Datum poslední změny: 30.4.2018 8:01