Úvodní strana > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

 Ochrana ovzduší

Dne 1.9.2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Nový zákon o ovzduší přinesl následující hlavní změny:

 • novým zákonem došlo k překategorizaci všech zdrojů znečišťování ovzduší
 • do zákona byly přesunuty důležité části z prováděcích předpisů (imisní limity, vymezení zón, základní povinnosti v měření) 
 • byla zvýšena flexibilita v přístupu ke zdrojům – individuální přístup ke zdrojům, uplatnění kombinace emisních limitů a emisních stropů atd.
 • nové nástroje u tzv. nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

 

Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší

Zpřístupňování informací podle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

písm. a) úroveň znečištění (zdroj Český hydrometeorologický ústav)
písm. b) stacionární zdroje a emise ze stacionárních a mobliních zdrojů (zdroj Český hydrometeorologický ústav)
písm. f) o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí v předchozích letech od nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb. 

 • OVZDUSI_KVK_soupis_rizeni_2012.pdfpodané žádosti v roce 2012
 • OVZDUSI_KVK_soupis_rizeni_2013.pdfpodané žádosti v roce 2013
 • OVZDUSI_KVK_soupis_rizeni_2014.pdfpodané žádosti v roce 2014
 • OVZDUSI_KVK_soupis_rizeni_2015.pdfpodané žádosti v roce 2015
 • OVZDUSI_KVK_soupis_rizeni_2016.pdfpodané žádosti v roce 2016 (aktualizováno vždy ke konci měsíce)
 • OVZDUSI_KVK_soupis_rizeni_IP.pdfpodané žádosti týkající se zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž řízení je nahrazeno postupem řízení o vydání integrovaného povolení (§ 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) - informace o vydaných rozhodnutích a o probíhajících řízeních zveřejňované v systému IPPC na základě § 33 písm. m) zákona č. 76/2002 Sb.

Orgány výkonu státní správy na území Karlovarského kraje

 

Metodika pro obce - řešení problematiky obtěžování zápachem a kouřem u zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší

Informace pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší v souvislosti s poplatky za znečišťování ovzduší

Krajský úřad Karlovarského kraje podle § 15 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydává platební výměr za uplynulé poplatkové období a současně rozhoduje o výši záloh na poplatky pro běžný rok u zdrojů znečišťování ovzduší . Poplatky vybírá a vymáhá příslušný celní úřad podle místa stacionárního zdroje (zákon č. 444/2005 Sb.).

Provozovatel je podle zákona o ochraně ovzduší  povinen vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet krajskému úřadu jako správci poplatku prostřednictvím ISPOP nejpozději do 31. března po skončení poplatkového  období. Současně oznámí i další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.

Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50000 Kč. Toto ustanovení zákona nesouvisí s ohlašovací povinností údajů souhrnné provozní evidence.

Pro případné další informace se obraťte na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.


Informace pro veřejnost - materiály Karlovarského kraje

Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POP's) v ovzduší Karlovarského kraje

 • závěry z měření uskutečněného v období srpen 2008 - leden 2009 centrem RECETOX, Masarykova Universita Brno 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Jana Harzerová
Datum poslední změny: 9.6.2016 13:15