Úvodní strana > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

 Ochrana ovzduší

Informace pro provozovatele
 
V tabulce níže je uveden základní rozsah žádosti nejčastějších případu řízení vedených dle zákona o ochraně ovzduší.
 
ovzduší.PNG

Vyjmenované stacionární zdroje - příloha č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

170712-priloha7-zakon-OO.pdfObsahové náležitosti žádosti o povolení provozu - příloha č. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

180926-nalezitosti-provozniho-radu.pdfNáležitosti provozního řádu - příloha č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění

Seznam autorizovaných osob a rozsah autorizace jsou uvedeny v Informačním systému autorizovaných osob Ministerstva životního prostředí. 

Poplatky za znečišťování ovzduší

Krajský úřad Karlovarského kraje podle § 15 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydává platební výměr za uplynulé poplatkové období a současně rozhoduje o výši záloh na poplatky pro běžný rok u zdrojů znečišťování ovzduší . Poplatky vybírá a vymáhá příslušný celní úřad podle místa stacionárního zdroje (zákon č. 444/2005 Sb.).

Provozovatel je podle zákona o ochraně ovzduší  povinen vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet krajskému úřadu jako správci poplatku prostřednictvím ISPOP nejpozději do 31. března po skončení poplatkového  období. Formulář poplatkového přiznání je k nalezení zde. V souladu s § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění, a § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, se poplatkové přiznání podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, případně prostřednictvím datové schránky, a to v datovém standardu, který je pro tyto účely zveřejněn ministerstvem. Datové standardy jsou zveřejněny zde. Současně oznámí i další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.

Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Toto ustanovení zákona nesouvisí s ohlašovací povinností údajů souhrnné provozní evidence.

Pro případné další informace se obraťte na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 

Zpřístupňování informací podle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 písm. a) úroveň znečištění (zdroj Český hydrometeorologický ústav)

písm. b) stacionární zdroje a emise ze stacionárních a mobilních zdrojů (zdroj Český hydrometeorologický ústav)
písm. f) o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí v předchozích letech od nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb. 

 

 
 

Orgány výkonu státní správy na území Karlovarského kraje 

 

 

Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší

 
Program zlepšování kvality ovzduší zóna SEVEROZÁPAD CZ04 pro období 2020+
 
Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Severozápad - CZ04 (území Karlovarského a Ústeckého kraje).
 

SOTPR-Vestnik_prosinec_2020_priloha-201218.pdfProgram zlepšování kvality ovzduší zóna SEVEROZÁPAD - CZ04

 
 
Pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje
 
 
Mgr. Ulrika Lillová
vedoucí oddělení technické ochrany prostředí 
tel.: +420 354 222 219
 
Mgr. Kateřina Zemanová 
tel.: +420 354 222 297
 
Bc. Klára Szewieczeková
tel.: +420 354 222 595
 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Klára Szewieczeková
Datum poslední změny: 1.9.2021 10:31