Úvodní strana > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

 Ochrana ovzduší

Informace pro provozovatele
 

170712-priloha7-zakon-OO.pdfObsahové náležitosti žádosti o povolení provozu - příloha č. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

180926-nalezitosti-provozniho-radu.pdfNáležitosti provozního řádu - příloha č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

 

Poplatky za znečišťování ovzduší oplatky za znečišťování ovzduší

Krajský úřad Karlovarského kraje podle § 15 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydává platební výměr za uplynulé poplatkové období a současně rozhoduje o výši záloh na poplatky pro běžný rok u zdrojů znečišťování ovzduší . Poplatky vybírá a vymáhá příslušný celní úřad podle místa stacionárního zdroje (zákon č. 444/2005 Sb.).

Provozovatel je podle zákona o ochraně ovzduší  povinen vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet krajskému úřadu jako správci poplatku prostřednictvím ISPOP nejpozději do 31. března po skončení poplatkového  období. Současně oznámí i další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.

Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Toto ustanovení zákona nesouvisí s ohlašovací povinností údajů souhrnné provozní evidence.

Pro případné další informace se obraťte na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 

Zpřístupňování informací podle § 30 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

písm. a) úroveň znečištění (zdroj Český hydrometeorologický ústav)(zdroj Český hydrometeorologický ústav)
písm. b) stacionární zdroje a emise ze stacionárních a mobilních zdrojů (zdroj Český hydrometeorologický ústav)
písm. f) o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí v předchozích letech od nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb. 

  • podané žádosti týkající se zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž řízení je nahrazeno postupem řízení o vydání integrovaného povolení (§ 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) - informace o vydaných rozhodnutích zveřejňované v systému IPPC na základě § 33 písm. m) zákona č. 76/2002 Sb.
 

Orgány výkonu státní správy na území Karlovarského kraje

 

 

Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší

 
Program zlepšování kvality ovzduší zóna SEVEROZÁPAD CZ04
 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 11.5.2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší 
Program zlepšování kvality ovzduší
 
zóna Severozápad - CZ04
 
Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Severozápad - CZ04 (území Karlovarského a Ústeckého kraje).
 
Rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 4 As 250/2016 - 156 ze dne 15. 2. 2018 byly zrušeny výroky Programu II., IV. a V. dnem právní moci rozsudku. 
  
 
Pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje
 
Mgr. Ulrika Lillová
vedoucí oddělení technické ochrany prostředí 
tel.: +420 354 222 219
 
Mgr. Kateřina Zemanová 
tel.: +420 354 222 297
katerina.zemanova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Klára Szewieczeková
tel.: +420 354 222 595
 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Klára Szewieczeková
Datum poslední změny: 28.8.2020 9:18