Úvodní strana > Životní prostředí > Ochrana přírody a krajiny

 Ochrana přírody a krajiny

FORMULÁŘE K ŽÁDOSTEM A METODIKY PODLE ZÁKONA č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY
 
 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

 •  formular_zadost_o_udeleni_vyjimky_podle_par56_zakona_114_92.docŽádost o výjimku ze zákazů podle § 56

 

Zvláště chráněná území

 

Ochrana rorýsů  (Apus apus)

 • formular_zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_rorysi.docŽádost  o vydání závazného stanoviska  - k ochraně rorýse obecného
 • Metodický pokyn k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného

Dřeviny rostoucí mimo les

 • Formular_Kaceni_drevin_rosotucich_mimo_les.docŽádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 
 • formular_na_oznameni_kaceni_drevin_rostoucich_mimo_les_dle_par8_zakona_114_1992.rtfOznámení o kácení dřevin, rostoucích mimo les, které nevyžadují vydání povolení dle § 8 odst. (2) a (4) 
 • Metodicka_pomucka_kaceni_drevin aktualizace_2018.pdfMetodická pomůcka pro MěÚ a OÚ k  POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (STAV K 18.12.2018)
 
 
 
 
 
 
ZÁCHRANNÉ STANICE PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY ČR
 
Našli jste divoké zvíře, které potřebuje lidskou pomoc? Pomohou vám naše záchranné stanice. Kliknete-li na mapu v místě, kde se nacházíte, objeví se vám kontaktní telefon na stanici, která může zvířeti poskytnout odbornou pomoc. Pokud si opravdu nevíte rady, volejte centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic tel.: 774 155 155.
 
 
 
 
ŽÁDOSTI PODLE ZÁKONA č. 115/2000 Sb., O POSKYTOVÁNÍ NÁHRADŠKOD ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY
 
Vydra říční (Lutra lutra)
 • formular-zadost-o-nahradu-skody-vydra_zakon_115.docŽádost o náhradu škodyzpůsobenou vydrou říční

 

Vlk (Canis lupus)

 
 
 
 
KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

 

Schválená OPK_navrh_koncepce_30092015.pdfkoncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje včetně vyhodnocení OPK_KVK_SEA_hodnoceni_def.pdfSEA a OZPaZ_EIA_Stanovisko_KOPKKK.pdfstanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zápis z veřejného projednání "Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje"​

OPZaP_EIA_Sledovani_a_rozbor_vlivu_KOPK_KK.pdfSledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle požadavků vyplývajících z § 10h zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
OZPaZ_Vyporadani_pripominek_KOPKK.pdfNávrh vypořádání připomínek k návrhu Krajské koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského Kraje.
 
 • OPK_mapa_agroenvironmentalnich_opatreni.pdfMapa agroenvironmentálních opatření
 • OPK_mapa_cetnosti typu_prirodnich_biotopu.pdfMapa četnosti typů přírodních biotopů
 • OPK_mapa_cetnosti_vyskytu_zvlaste_chranenych_druhu.pdfMapa četnosti výskytu zvláště chráněných druhů
 • OPK_mapa_ekologickeho_a_konvencniho_hospodareni.pdfMapa ekologického a konvenčního hospodaření
 • OPK_mapa_evidovanych_lokalit_prirozeneho_lesa.pdfMapa evidovaných lokalit přirozeného lesa
 • OPK_mapa_evropsky_vyznamnych_lokalit.pdfMapa evropsky významných lokalit
 • OPK_mapa_horskych_ekosystemu.pdfMapa horských ekosystémů
 • OPK_mapa_CHOPAV.pdfMapa CHOPAV
 • OPK_mapa_imisniho_zatizeni_lesu.pdfMapa imisního zatížení lesů
 • OPK_mapa_kategorii_lesa.pdfMapa kategorií lesa
 • OPK_mapa_kraje_s_podilem_orne_pudy_na_ZPF.pdfMapa kraje s podílem orné půdy na ZPF
 • OPK_mapa_kraje_s_podilem_PUPFL.pdfMapa kraje s podílem PUPFL
 • OPK_mapa_kraje_s_podilem_ZPF.pdfMapa kraje s podílem ZPF
 • OPK_mapa_lesnich_vegetacnich_stupnu.pdfMapa lesních vegetačních stupňů
 • OPK_mapa_mene_priznivych_oblasti.pdfMapa méně příznivých oblastí
 • OPK_mapa_migracnich_barier_na_vodnich_tocich.pdfMapa migračních bariér na vodních tocích
 • OPK_mapa_MZCHU_a_smluvne_chranenych_uzemi.pdfMapa MZCHÚ a smluvně chráněných území
 • OPK_mapa_obci_a_ku.pdfMapa obcí a kú
 • OPK_mapa_opatreni_proti_vodni_erozi_a_odvodnenych_ploch.pdfMapa opatření proti vodní erozi a odvodněných ploch
 • OPK_mapa_pamatnych_stromu.pdfMapa památných stromů
 • OPK_mapa_plosneho_zastoupeni_prirodnich_biotopu.pdfMapa plošného zastoupení přírodních biotopů
 • OPK_mapa_polohy_kraje_v_ramci_CR.pdfMapa polohy kraje v rámci ČR
 • OPK_mapa_povrchovych_vod.pdfMapa povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a vodních živočichů
 • OPK_mapa_pruchodnosti_krajiny_pro_velke_savce.pdfMapa průchodnosti krajiny pro velké savce
 • OPK_mapa_prirodnich_lecivych_zdroju_a_zdroju_mineralni_vody.pdfMapa přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerální vody
 • OPK_mapa_prirodnich_lesnich_oblasti.pdfMapa přírodních lesních oblastí
 • OPK_mapa_prirodnich_parku.pdfMapa přírodních parků
 • OPK_mapa_ptacich_oblasti.pdfMapa ptačích oblastí
 • OPK_mapa_pudnich_typu_na_ZPF.pdfMapa půdních typů na ZPF
 • OPK_mapa_pusobnosti_ORP.pdfMapa působnosti ORP
 • OPK_mapa_pusobnosti_zachrannych_stanic.pdfMapa působnosti záchranných stanic na území Karlovarského kraje
 • OPK_mapa_ramsarskych_mokradu.pdfMapa Ramsarských mokřadů
 • OPK_mapa_realizovanych_krajinotvornych_opatreni_z_PPK.pdfMapa realizovaných krajinotvorných opatření z PPK
 • OPK_mapa_realizovanych_revitalizacnich_opatreni_vodniho_prostredi.pdfMapa realizovaných revitalizačních opatření vodního prostředí
 • OPK_mapa_regionalni_a_nadregionalni_site_USES.pdfMapa regionální a nadregionální sítě ÚSES
 • OPK_mapa_registrovanych_VKP.pdfMapa registrovaných VKP
 • OPK_mapa_rozpracovanosti_navrhu_lokalnich_SES.pdfMapa rozpracovanosti návrhů lokálních SES
 • OPK_mapa_reseneho_uzemi.pdfMapa řešeného území
 • OPK_mapa_ricni site.pdfMapa říční sítě
 • OPK_mapa_stavajicich_a_navrzenych_VZCHU.pdfMapa stávajících a navržených VZCHÚ
 • OPK_mapa_travinnych_ekosystemu.pdfMapa travinných ekosystémů
 • OPK_mapa_vybranych_geologickych_fenomenu.pdfMapa vybraných geologických fenoménů
 • OPK_mapa_vyskytu_invaznich_druhu_bolsevnik_velkolepy.pdfMapa výskytu invazních druhů - bolševník velkolepý
 • OPK_mapa_vyskytu_invaznich_druhu_kridlatky.pdfMapa výskytu invazních druhů - křídlatky
 • OPK_mapa_vyskytu_invaznich_druhu_netykavka_zlaznata.pdfMapa výskytu invazních druhů - netýkavka žlaznatá
 • OPK_mapa_zaplavovych_uzemi.pdfMapa záplavových území
 • OPK_mapa_zemedelskych_kultur_na_pudnich_blocich.pdfMapa zemědělských kultur na půdních blocích
 • OPK_mapa_zhodnoceni_krajinneho_razu.pdfMapa zhodnocení krajinného rázu
 • OPK_mapa_znecisteni_vod.pdfMapa znečištění vod
 • OPK_seznam_evropsky_vyznamnych_lokalit_uvnitr_reseneho_uzemi.pdfSeznam Evropsky významných lokalit uvnitř řešeného území
 • OPK_seznam_evropsky-vyznamnych_lokalit_vne_reseneho_uzemi.pdfSeznam Evropsky významných lokalit vně řešeného území
 • OPK_seznam_hodnocenych_mineralnich_pramenu.pdfSeznam hodnocených minerálních pramenů
 • OPK_seznam_MZCHU_uvnitr_reseneho_uzemi.pdfSeznam MZCHÚ uvnitř řešeného území
 • OPK_seznam_MZCHU_vne_reseneho_uzemi.pdfSeznam MZCHÚ vně řešeného území
 • OPK_seznam_nejvyznamnejsich_geologickych_a_geomorfologickych_lokalit.pdfSeznam nejvýznamnějších geologických a geomorfologických lokalit
 • OPK_seznam_NRBC.pdfSeznam NRBC (nadregionálních biocenter v Karlovarském kraji)
 • OPK_seznam_pamatnych_stromu.pdfSeznam památných stromů
 • OPK_seznam_registrovanych_vyznamnych_krajinnych_prvku.pdfSeznam registrovaných významných krajinných prvků


 

RADONOVÝ PROGRAM

 

 
REVITALIZACE KRAJINY
 
Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
15 miliard - Program řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Lucie Vavříková
Datum poslední změny: 26.2.2020 8:07