Úvodní strana > Životní prostředí > Dotace a grantové programy

 Dotace a grantové programy

Dotace Karlovarského kraje


 Dotace - Ministerstvo zemědělstvíDotace - Ministerstvo životního prostředí 

 

 Finanční podpora z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech - tzv. "Kotlíková dotace"
  • Bližší informace: Odbor investic a grantových schémat

​ 

DOTAČNÍ PROGRAMY V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
 
- aktuálnost termínů podávání žádostí zjistíte na uváděných odkazech
 
POZOR!
Pro podporu projektů propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojového posilování v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství byly v červnu 2020 navýšeny finanční prostředky (viz níže).
 
Operační program Životní prostředí:
• Prioritní osa 1 – Čistota vody, zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 
1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.,   příspěvkové organizace, VŠ a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (mimo výstavby ochranných nádrží), církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající, podnikatelé  odvětví akvakultury.
• Prioritní osa 4, Ochrana a péče o přírodu a krajinu
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona
č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, VŠ a další zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby
 
Národní programy (SFŽP):
─ dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě
žadatelé: vlastníci bytových a rodinných domů
 
─ na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu
─ na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva
žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 
─ soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné
žadatelé: obce

• Vodovody a kanalizace https://www.mzp.cz/cz/vodovody_kanalizace
─ kanalizace
─ výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány)
─ přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody
žadatelé: obce/města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 

Ministerstvo zemědělství ČR:
• Dotace ve vodním hospodářství
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
─ Vodovody a kanalizace
─ Rybníky
─ Prevence před povodněmi
─ Odstranění následků povodní na státním VH majetku
─ Závlahy
─ Drobné vodní toky a malé vodní nádrže
─ Náhrady za řízené rozlivy
žadatelé: dle pravidel jednotlivých programů
 
Pozn.:
Dotační program MZe  129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
(III. výzva MZe – alokace 1000 mil. Kč vyčerpána v 05/2020; v 06/2020 schváleny dodatečné finanční prostředky)
podprogram 129 302 - mj. podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, vč. akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva).
Žadatelé:
• Obce
• Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, příp. dostatečně stabilními finančními zdroji
• Vodohospodářské akciové společnosti s více než  90% většinou kapitálové účasti měst a obcí
Výše dotace: max. 70 % uznatelných nákladů,  max. 50 mil. Kč na jednu akci
Udržitelnost: 10 let
Termín realizace: do 31.12.2022.
 
Karlovarský kraj - dotační programy:
• PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ (+ ÚDRŽBA STROMOŘADÍ, OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - KRAJINNÉ PRVKY - S MOŽNÝM VYUŽITÍM JAKO PŘÍRODNÍ NAPAJEDLA)
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prevence_sucho.aspx
žadatelé: neomezeno (kromě příspěvkových organizací a obchodních společností Karlovarského kraje
a organizačních složek státu)

• PODPORA REALIZACE DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH EKOLOGICKÝCH AKCÍ
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/ekolog_akce.aspx
─ výstavba/rekonstrukce čistírny odpadních vod včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2000 obyvatel a částí obcí  do 500 obyvatel,
─ výstavba, rekonstrukce veřejné kanalizace nebo vodovodu  s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
─ rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel,
─ vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení pro obce do 2000 obyvatel nebo část obce do 500 obyvatel,
─ výstavba nebo rekonstrukce přívodního/zásobovacího řádu pitné vody pro obce do 2.000 obyvatel nebo část obce1 do 500 obyvatel
žadatelé: obce, právnické a fyzické osoby

• PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI
https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/prisp_KU_povodne.aspx
─ ochrana majetku sloužícího pro veřejný zájem,
─ ochrana majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.),
─ ochrana obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení),
─ zpracování povodňových plánů (dále jen „projekt“) a jejich aktualizací, která jsou v souladu s platnou Strategií ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje s tím, že poskytnutá dotace může být použita i na  vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, které bylo zpracováno před podáním žádosti, a musí být její přílohou. Soulad s touto strategií je základním kritériem pro hodnocení žádosti.
žadatelé: obce a dále právnické a fyzické osoby s výjimkou organizačních složek státu nebo státních podniků.
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 16.11.2022 15:52