Úvodní strana > Samospráva > Poskytování symbolů, záštit a vyznamenání za zásluhy

 Poskytování symbolů, záštit a vyznamenání za zásluhy

ZÁŠTITA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE A PRAVIDLA JEJÍHO POSKYTOVÁNÍ

Záštita hejtmana Karlovarského kraje je morální podporou projektu. Patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak. Hejtman Karlovarského kraje může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými společenskými, kulturními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, které se konají na území Karlovarského kraje.  
 
Podmínky pro udělení záštity jsou následující:

 

  • Žadatel žádá o záštitu vždy písemně. Formulář záštita  
  • Záštitu je nutné uvádět na všech s akcí souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty, pozvánky, katalogy, atd.)
  • Prezentace této záštity při samotné akci a v médiích.
  • Uvedení symbolů kraje na propagačních materiálech v odpovídající velikosti, kvalitě a na odpovídajícím místě.

 

Žádost o záštitu se adresuje na hejtmana Karlovarského kraje. Žádosti o udělení záštity eviduje odbor kancelář hejtmana, oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností, který zajišťuje i písemné zaslání záštity zpět žadateli. V zájmu urychlení vyřízení žádosti o záštitu, uvede žadatel v žádosti co nejvíce informací k dané akci. Po uskutečnění dané akce je nutné odboru kancelář hejtmana doložit, že během akce byla záštita hejtmana Karlovarského kraje viditelně a důstojně prezentována (např. zaslat leták, program, pozvánku, závěrečnou zprávu, popř. jiný výstup z akce, novinové články apod.).
 
Pořadatelům akcí, nad kterými převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje, je udělen bezplatný souhlas s užíváním loga Karlovarského kraje k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. Užití loga kraje se řídí předpisy rady pro užívání státních a krajských symbolů a grafickým manuálem Karlovarského kraje.

 

KRAJSKÉ SYMBOLY A JEJICH POSKYTOVÁNÍ DLE PŘEDPISU RADY Č. 04/2021

 

Pravidla pro užívání státních a krajských symbolů.pdfPravidla pro užívání státních a krajských symbolů.pdf

  • logo Karlovarského kraje (dále jen „logo kraje“) 
  • znak Karlovarského kraje (dále jen „znak kraje“)  
  • vlajka Karlovarského kraje (dále jen „vlajka kraje“)

Logo kraje a grafický manuál

 
Logo KK_2021.jpg

Logo kraje tvoří symbol vyvěrajících pramenů a nápis Karlovarský kraj. Barevné provedení loga je modro-červené.  V této kombinaci se odráží tradice a stabilita Karlovarského kraje s moderním a inovativním přístupem. 
 
Závazná pravidla užití loga upravuje grafický manuál.  Grafický manuál tvoří závaznou normu pro všechny subjekty užívající grafické identifikační prvky Karlovarského kraje. Logo a manuál je základním kamenem firemní identity Karlovarského kraje, který umožňuje udržet konzistentní vizuální styl při komunikaci s veřejností.
 
 
​Dotazy k logu a manuálu můžete posílat e-mailem na adresu terezie.kajabova@kr-karlovarsky.cz nebo písemně na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kancelář hejtmana, Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary a obálku označte „Grafický manuál“.
 
Znak kraje
 
Znak byl udělen Karlovarskému kraji předsedou Poslanecké sněmovny dne 14. srpna 2001.
 Znak_KK_2021.jpg
 
Vlajka kraje
 
Vlajka byla udělena Karlovarskému kraji předsedou Poslanecké sněmovny dne 14. srpna 2001.
 
vlajka_KK_2021.PNG
 
 

VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY O BEZPEČNOST A PRAVIDLA JEHO POSKYTOVÁNÍ

 

Pravidla udalovani medaile Za zasluhy o bezpecnost.pdfPravidla udělování medaile Za zásluhy o bezpečnost.pdf

 
Znáte někoho, kdo vykonal něco mimořádného pro druhého člověka a zachránil mu tím život? Víte o někom, kdo pomohl k odhalení trestného činu nebo přispěl k zajištění bezpečí ostatních lidí? Pokud ano, neváhejte a nominujte ho na medaili Za zásluhy o bezpečnost.
 
Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří:
  • a) se příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností či účinnou spoluprací výrazně zasloužili o rozvoj Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje,
  • b) se mimořádným výkonem ve službě nebo prokázáním rozvahy a osobní statečnosti významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události,
  • c) se úspěšnou reprezentací na republikové nebo mezinárodní úrovni významně zasloužili o propagaci složek Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje.
 
 
Nominace veřejnosti na udělení medaile Za zásluhy o bezpečnost můžete posílat e-mailem na adresu tereza.hrdlickova@kr-karlovarsky.cz nebo písemně na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kancelář hejtmana, Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary a obálku označte „Nominace na medaili“.
 
Za stránku zodpovídá: Mgr. Martina Dušková
Datum poslední změny: 10.11.2021 11:04