Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie jezera Medard

 Územní studie jezera Medard

územně plánovací podklad

Název: Územní studie jezera Medard

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:
    • V současné době probíhají přípravné práce na zahájení II. etapy - NÁVRH 


Navrhovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: 
                              Ing. Lukáš Švéda, vedoucí oddělení územního plánování 
                              e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 309
                              Ing. arch. Jaromír Musil, e-mail: jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 260
                              Ing. Jana Doležalová, e-mail: jana.dolezalova@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 515
                                             

​Zadání: text zadání​ (červenec 2021)

 
Hlavní cíle řešení:

  • Cílem územní studie je navrhnout ucelenou koncepci funkčního řešení využití území v okolí jezera Medard po ukončení těžby hnědého uhlí tak, aby bylo dosaženo předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj území v souladu s platnými cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, vycházející zejména z potenciálu, příležitostí a potřeb regionu.
  • Hlavní důraz je kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a zaměstnanost.
  • Navržená koncepce funkčního využití bude v souladu s ekonomickým rozvojem (podpora zaměstnanosti, podnikatelské aktivity), společenskými požadavky (propojení bydlení, služeb, rekreace, sportu, apod.) a ekologickými přístupy (ochrana a udržitelný přístup k životnímu prostředí).
  • Cílem územní studie je také přirozeně zapojit řešené území do stávající struktury okolních sídel a navrhnout funkční struktura území tak, aby bylo umožněno celoroční využití bydlení, služeb, infrastruktury, volnočasových aktivit, apod.
  • Cílem obnovy krajiny po útlumu těžby je nalezení nové identity, propojení funkcí ve stávající struktuře osídlení a zlepšení image území.
  • Územní studie bude primárně zaměřena na vymezené řešené území jezera Medard a okolí. V souladu s cíli této územní studie bude vyhodnocovat, respektovat a zpracovávat návaznosti na zájmové území, případně na celkový kontext regionu Karlovarského kraje.

​​​​​​​​​​​​​

                            I. etapa - Analytická část

 

Textová část

Brožura (PDF, 139 MB)

Grafická část

B1.01 Výkres širších vztahů (PDF, 83 MB)

B1.02 Současný stav funkčního využití území (PDF, 6,1 MB)

B1.03 Výkres limitů (PDF, 5,3 MB)

B1.04 Problémový výkres (PDF, 4,5 MB)

B1.05 Výkres záměrů (PDF, 4,4 MB)

B1.06 Výkres potenciálů (PDF, 5,6 MB)

Do listinné podoby dokumentace je možné nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 27.6.2022 9:25