Úvodní strana > Region > Uzemní plánování > Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů (2022)

 Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6 v oblasti Karlových Varů (2022)

územně plánovací podklad

Název: Územní studie podrobného prověření vybraných variant průtahu D6 a obchvatu D6 - I/13 - D6
v oblasti Karlových Varů

 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY:

  • Zahájení zakázky: duben 2022
  • V současné době probíhá zpracování I. etapy  - Návrh


Pořizovatel:          Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

Kontaktní osoby: Ing. Lukáš Švéda, e-mail: lukas.sveda@kr-karlovarsky.cz,  tel: 354 222 309
                               Bc. Petr Křenek, e-mail: petr.krenek@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 437

​Zadání:  
text zadání (únor 2022)


Zhotovitel:             SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1A, 130 00 Praha 
 
Hlavní cíle řešení:
 • ​​Cílem územní studie je podrobněji a komplexně posoudit tři varianty trasy průtahu nebo obchvatu dálnice D6 v urbanizované oblasti Karlových Varů, a to na území města Karlovy Vary a obcí Jenišov, Otovice, Dalovice a Sadov, určit jejich technické parametry a navrhnout úpravy na navazující silniční síti, zejména silnice II/220 (směr Nejdek).
 • Účelem této studie je vyhotovit komplexní technický podklad pro možnost 3D dynamických vizualizací
  s namluveným komentářem.
 • Cílem územní studie je doporučit jednu výslednou variantu ze tří variant průtahu nebo obchvatu trasy dálnice D6 v oblasti Karlových Varů, která bude zapracována do územně plánovací dokumentace. 
 • Pokud územní studie ve svých závěrech nenavrhne jednu ze tří podrobněji prověřených variant průtahu nebo obchvatu dálnice D6, potvrdí tím v současné době závazný koridor obchvatu D6 vymezený v platných ZÚR KK (varianta č. 6 v ÚS SD KV). Vybraná varianta bude následně prověřena v nejbližší aktualizaci ZÚR KK.
 • Při zpracování územní studie je klíčové zohlednit přírodní, sociální a městotvorné aspekty řešeného území. Současně budou respektovány stávající limity a hodnoty využití území, zejména související
  s ochranou lázeňského místa a přírodních léčivých zdrojů minerálních vod.
 • Záměrem pořizovatele je metodou odborných a veřejných konzultací územní studie docílit odborného
  i společenského konsenzu na řešení dlouhodobé koncepce návrhu tranzitní trasy dálnice D6 Cheb 
  – Karlovy Vary a silnice I/13 Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov, s napojením na záměr dálnice D6 Karlovy Vary  – Praha.
 • Územní studie bude po vložení dat do Evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad
  k pořizování změn územně plánovacích dokumentací a pro rozhodování v území.pořizování změn územně plánovacích dokumentací a pro rozhodování v území.

 

 

Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 18.5.2022 16:08