Úvodní strana > Projekty KK > Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje

 Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje


 

Základní informace o projektu

Registrační číslo projektu:                     CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188
Operační program:                                Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Vysokorychlostní internet III. výzva       Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů
Prioritní osa operačního programu:      PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“
Specifický cíl operačního programu:     4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
Žadatel (příjemce podpory):                  Karlovarský kraj
Řízení a administrace projektu:            Odbor řízení projektů KÚKK
Projekt je ve fázi „realizace“
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 3/2023

Cílová skupina projektu

Všichni uživatelé DTM

Popis projektu

Digitální technická mapa kraje bude zdrojem informací, které budou sloužit zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Dle Vyhlášky o vedení digitální technické mapy č. 393/2020 Sb. bude mít DTM rozděleny údaje v ní obsažené na veřejné a neveřejné. Neveřejná část bude technologickými a procesně – právními prostředky zajištěna proti neoprávněnému přístupu a využívání.

Účelem Digitální technické mapy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat celého území ČR. Pro zájemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho místa. Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení.

Cílem je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury; zapracovávání dat do datového skladu DTM kraje; konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM kraje, vše v přímé spolupráci s jednotlivými obcemi kraje; Vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM kraje.

Financování projektu

Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:                     201 456 500 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů:                    
  • 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj        171 238 025 Kč
  • 15 % podíl Karlovarského kraje                          30 218 475 Kč

Indikátory projektu

Počet pořízených map


Za stránku zodpovídá: Ing. Martin Ševic
Datum poslední změny: 21.2.2022 7:48