Úvodní strana > Kultura > Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

 Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.

Webové stránky institutu: www.i-lab.cz
 
 
Dne 13. 1. 2020 Rada Karlovarského kraje: 
 • jmenovala k 1. 2. 2020 Mgr. Kristýnu Matějů, Ph.D. ředitelkou Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. 

 

 

Dne 20. 9. 2019 proběhly volby do rady instituce.

Za interní členy rady instituce ILaB, v.v.i. byli zvoleni: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D., MUDr. Ladislav Špišák, CSc., RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. v části tvořené zástupci výzkumných pracovníků instituce.

Za externí členy rady instituce ILaB, v.v.i. byli zvoleni Ing. arch. Vojtěch Franta a Mgr. Zdeněk Třískala v části tvořené externími zástupci.
 

Zápis z jednání rady instituce ILaB - 3.10. 2019

VIZUALIZACE PERSONÁLNÍHO OBSAZENÍ INSTITUTU

 
 
Lázeňství je nosným prvkem ekonomiky a prosperity Karlovarského kraje. Lázeňství a cestovní ruch jsou největší konkurenční výhodou kraje. Cestovní ruch se v současné době podílí vč. multiplikačních efektů téměř 18% na HDP Karlovarského kraje, přičemž v České republice je to cca 5% na HDP. Karlovarský kraj má na svém území 1/5 přírodních léčivých zdrojů a více než 50% lázeňské lůžkové kapacity v České republice.
 
Zrušením Výzkumného ústavu balneologického se sídlem v Mariánských Lázních v roce 1993 se pozastavil výzkum v oblasti balneologie. Chybějící balneologický výzkum má za důsledek nedostatek vědecky podložených účinků zdejší lázeňské léčby na lidský organismus. Vlivem neexistujícího balneologickému výzkumu a klesajícího stavu odborného povědomí o efektech lázeňské léčby není zajištěno adekvátní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, čímž se mj. postupně prohlubuje ztráta vědomostní a generační výměnou odborníků se ztrácí možnost předání specifických praktických zkušeností. Dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti karlovarského lázeňství a ke stagnaci lázeňství v kraji. Proto Ing. arch. Vojtěch Franta ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. (dále jen „KARP“) inicioval v roce 2018 odborné platformy s profesionály v oblasti balneologie a lázeňství, aby byly definovány problémy v této oblasti a navrženy možnosti nápravy.
 
Dne 9. 7. 2018, na jednání odborné platformy, které se zúčastnilo vedení Karlovarského kraje spolu s Balneologickým institutem Karlovy Vary o.p.s., Výzkumným ústavem balneologickým, v.v.i. Mšené - lázně, MEDISPOU, Svazem léčebných lázní, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Sdružením lázeňských míst, destinační agenturou Karlovarského kraje Živý kraj či Českým inspektorátem lázní a zřídel, se diskutovalo na téma strategického směřování lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji. Účastníci této platformy se shodli na problematické absenci balneologického výzkumu a vývoje a o chybějící možnosti vysokoškolského studia tohoto oboru. Usnesli se na tom, že Karlovarský kraj by měl mít roli lídra v oblasti rozvoje balneologie a lázeňství v regionu a měl by usilovat o obnovení vědy a výzkumu v oblasti balneologie. Existence balneologické výzkumné instituce, která by byla zřízena s cílem zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti v lázeňství a využití vědeckých poznatků v lázeňské praxi, marketingové podpory subjektům působícím v lázeňství včetně rozvíjení mezinárodní spolupráce výzkumných a inovačních aktivit na poli lázeňství se jeví jako klíčová pro úspěšný rozvoj balneologie a lázeňství.
 
V současnosti v kraji působí jediná instituce zaměřená na balneologický výzkum a to Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s. (BIKV), jehož zakladatelem je statutární město Karlovy Vary. BIKV vznikl v roce 2013. BIKV se věnuje především těmto činnostem: seznamování lázeňských lékařů s novinkami světové medicíny, zajišťování informovanosti, vzdělávání lázeňských pracovníků, vypracovávání odborných posudků, konzultační činnost, příprava certifikací hodnocení kvality a bezpečí zdravotnických služeb (tj. lázeňské péče). Samotný výzkum BIKV je z důvodů vysoké finanční náročnosti minimální.
V Ústeckém kraji se balneologii věnuje Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. Mšené - Lázně (VÚB v.v.i.), založený v roce 2011.
Představitelé BIKV a VÚB v.v.i. mají zájem s Karlovarským krajem spolupracovat.
 
Dne 22. 10. 2018 Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 1197/10/18 záměr založení Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie (dále jen „v.v.i.“).
 
Dne 19. 11. 2018 Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 1342/11/18 název v.v.i., a to ve znění Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. (dále jen "ILB").
 
Dne 18. 1. 2019 Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 30/01/19 pověřila  Mgr. Veroniku Vodičkovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu řízením ILB, v.v.i. do doby jmenování ředitele veřejné výzkumné instituce
 
Dne 11. 2. 2019 Rada Karlovarského kraje zmocnila usnesením č. RK 139/02/19 Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky, v souladu s § 30 odst. 4 a 5 správního řádu k provádění úkonů za územní samosprávný celek ve věci ILB, v.v.i.
 
Dne 28. 2. 2019 Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 63/02/19 znění zřizovací listiny ILB, v.v.i.
 
Dne 12. 3. 2019 byl odeslán na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR návrh na zápis ILB, v.v.i. do rejstříku veřejných výzkumných institucí.
 
Dne 29. 4. 2019 byl Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí.
 
 
 
 
INSTITUT LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, V.V.I.
 
plánovaná činnost
 • obnovení vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie
 • vzdělávání - příprava vzniku vysoké školy v oblasti balneologie, příprava oboru balneologie na střední a vyšší odborné zdravotní školy, školení středního medicínského personálu a další
 • development - tvorba projektových záměrů pro místa s přírodními léčivými zdroji ve spolupráci s Czechinvestem
 • certifikace a standardizace lázeňské léčebné rehabilitační péče
 • finanční a ekonomické zajištění ILB za pomoci grantů a dotací
 • navrhovat potřebné změny v legislativě
 • digitalizace a sjednocení balneologické knihovny
 
orgány
 • rada instituce - 5 členná, složená z výzkumných pracovníků (3 zaměstnanci ILB a 2 externí), 5 leté funkční období
 • dozorčí rada - 5 členná, členy volí a odvolává zřizovatel, 5 leté funkční období
 • ředitel

 

sídlo
v krajském městě Karlovy Vary - v budově bývalé ZŠ na nábřeží Jana Palacha
 • jednou se snah instituce je založení vysoké školy balneologické nebo fakulta balneologie již existující VŠ v Karlových Varech -  snaha o její umístění do společných prostor s ILaB,v.v.i.
 • do sídla ILaB,v.v.i. - v plánu přemístění balneologické knihovny, která je v současnosti na několika místech (Krajská knihovna Karlovy Vary, Mariánské Lázně, památkový areál Zelená Hora u Nepomuka,…)

v budoucnu předpoklad otevření poboček ILaB, v.v.i. v ostatních lázeňských městech

 

krátkodobé cíle
 • aktivní vstup KK do vědy a výzkumu - navržení smluvních vztahů a vyřešení personálií BIKV + VÚB, v.v.i. + KK + MEDISPA + lázeňská města + Sdružení léčebných lázní, Svaz léčebných lázní a Sdružení lázeňských měst
 • nastavení spolupráce s referenčními laboratořemi
 • zmapování, průzkum činnosti lázeňských lékařů v Karlovarském kraji a případné zapojení jejich výzkumů do aktivit v.v.i.
 • zastupování kraje ve společenství EHTTA
 • průběžná rešerše vývoje lázní v ČR a v zahraničí
 • zpracování technických manuálů zaměřených např. na inovaci balneoprovozů, lázeňské hotely, správu přírodních léčivých zdrojů, údržbu terapeutické krajiny atd.
 • příprava dotačních žádostí:
                     Smart Akcelerátor II. - možnost čerpání 1.8.2019 - 31.12.2022
                     TAČR - ÉTA a EPSILON
                     RESTART 
  
střednědobé cíle
 • koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje
 • studium multiplikačních efektů
 • využití inovací a moderních technologií v lázeňské péči
 • digitalizace a centralizace Balneologické knihovny
 • certifikace lázeňských provozů včetně evropské certifikace
 • nalezení nových způsobů uplatňování lázeňské péče v rámci prevence a zvyšování kvality života aktivní populace
 • tlak na změnu legislativy v oblasti lázeňství
 • development
 • definování typologie lázeňské infrastruktury
 • definice lázeňské terapeutické krajiny, rekultivace krajiny po těžbě, vhodné pro tyto účely
 • studie LPZ dané lokality pro lázeňské účely
 • definice střednědobých cílů KK v oblasti lázeňství (definování ideálního počtu lůžek + navazujících služeb)

 

 dlouhodobé cíle
 • stabilizovaný, ekonomicky soběstačný, globálně činný, uznávaný Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.
 • věda a výzkum - klinické studie a laboratoře (vliv a působení přírodních léčivých zdrojů na lidský organismus v 21. století)
 • vysoká škola balneologie + systém celoživotního vzdělávání + publikační činnost +  akademická činnost
 • stabilizace a rozvoj lázeňství

 

Další informace týkající se ILB, v.v.i. poskytnou:

Ing. arch. Vojtěch Franta: vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Veronika Vodičková: veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Radka Maglia: radka.maglia@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Monika Slipková: monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková
Datum poslední změny: 1.6.2020 8:29