Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace ve věci spisu

 Žádost o poskytnutí informace ve věci spisu

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 02. 2018

Dotaz:
Žadatel si požádal o informaci, týkající se  spisů č.j. 638/SÚ/16-3 a 639/SÚ/16/-3. V daných věcech rozhodl Krajský úřad Karlovarského kraje dne 27. 07. 2016 a věc vrátil prvoinstančnímu orgánu k novému projednání. Žadatel požádal o znění a dotum dokladů, kterým byly spisy prvoinstančnímu orgánu, tj. Magistrátu města Karlovy Vary odbor stavební úřad odeslány.

 

Odpověď:
K žádosti sdělujeme, že v obou případech se jedná o písemnosti, kterými byl po skončení odvolacího řízení předán prvoinstančnímu stavebnímu úřadu kompletní originální správní spis, který obsahuje i originální spis odvolacího správního orgánu a zároveň sděleno nabytí právní moci rozhodnutí zdejšího odboru v odvolacím řízení.

 

Průvodní písemností č. j. 638/SÚ/16-4 ze dne 17. 01. 2018 (vypraveno dne 22. 01. 2018, doručeno dne 23. 01. 2018) nazvanou jako „Předání originálního spisového materiálu sp. zn. 511/SÚ-P/16/Eg“ byl odeslán originální správní spis MMKV sp. zn. 512/SÚ-P/16/Eg, včetně originálního spisu odvolacího správního orgánu pod sp. zn. 638/SÚ/16, a sděleno nabytí právní moci rozhodnutí zdejšího odboru v odvolacím řízení č. j. 638/SÚ/16-3 ze dne 27. 07. 2016, právní moci dne 03. 08. 2016.
Průvodní písemností č. j. 639/SÚ/16-4 ze dne 17. 01. 2018  (vypraveno dne 22. 01. 2018, doručeno dne 23. 01. 2018) nazvanou jako „Předání originálního spisového materiálu sp. zn. 512/SÚ-P/16/Eg“ byl odeslán originální správní spis sp. zn. 511/SÚ-P/16/Eg, který obsahuje i originální spis odvolacího správního orgánu pod sp. zn. 639/SÚ/16, a sděleno nabytí právní moci rozhodnutí zdejšího odboru v odvolacím řízení č. j. 639/SÚ/16-3 ze dne 27. 07. 2016, právní moci dne 03. 08. 2016.
 
Kopie předmětných písemností, včetně razítka „vypraveno“,  jsou přílohou této odpovědi.
 
 
Zveřejněno 09.03.2018
 
Za stránku zodpovídá: Bc. Martina Koudelná
Datum poslední změny: 16.7.2018 10:56