Úvodní strana > Krajský úřad > Kontrola výkonu přenesené působnosti u obce Stanovice

 Kontrola výkonu přenesené působnosti u obce Stanovice

​ Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 3. 2015

 


Dotaz: 

Žadatelka požádala o sdělení, kdy bude u obce Stanovice provedena kontrola výkonu státní správy, zaměřená na označování písemností a vymáhání nedoplatků za odvoz komunálního odpadu. 
 

Odpověď:

Ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru legislativního a právního (dále jen „OLP“), byla naplánována kontrola výkonu přenesené působnosti u obce Stanovice na měsíc červen. Konkrétní datum kontroly v měsíci červnu bývá zpravidla určeno měsíc dopředu dle personálního vytížení OLP a dle možností kontrolovaného subjektu (obce Stanovice).
Plánovaná kontrola OLP má oprávnění kontrolovat výkon přenesené působnosti na úseku správy místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „ZMP“), a dále ve věci vydávání povolení k výherním hracím přístrojům dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.
V rámci kontroly této agendy jsou kontrolující oprávněni ke kontrole vedení spisů a označování písemností přijatých ve vztahu k výše uvedeným zákonům.
Z úřední desky obce Stanovice vyplývá, že obec vybírá místní poplatek za komunální odpad dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Tato oblast nespadá do kontrolní kompetence OLP a její výkon nemůže být ze strany kontrolujících přezkoumáván; OLP přezkoumává toliko výběr místního poplatku za odpad dle ZMP.
 
 

Zveřejněno 10.4. 2015
 
 
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.4.2015 9:19