Úvodní strana > Krajský úřad > Potvrzení o registraci lékárny

 Potvrzení o registraci lékárny

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 11. 2014

 Dotaz:

Žadatel požadoval adresy míst poskytování zdravotních služeb
-Lenka Lékárna CENTRUM, Americká 518/9a, 351 01 Františkovy Lázně, Cheb
-Lékárna U TERMALU, I.P. Pavlova 15, 360 01 Karlovy Vary​Odpověď:

Jelikož je řízení o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb správním řízením podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, pouze upravuje další náležitosti jak žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tak rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které jsou specifické pro toto řízení. Zákon o zdravotních službách v § 19 odst. 4 upravuje, komu je stejnopis rozhodnutí kromě účastníků řízení  příslušným správním orgánem zasílané. Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb udělené podle zákona o zdravotních službách, ale ani rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení vydávané podle zrušeného zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nejsou veřejné listiny. Lékárny na Vámi uváděné adrese místa poskytování zdravotních služeb provozují:
 
1) Františkovy Lázně, Americká 518/9a, PSČ 351 01 – obchodní společnost CHEBSKÁ LÉKÁRNA s.r.o., IČO: 291 58 729, se sídlem Cheb, Valdštejnova 1364/22, PSČ 350 02.
 
2) Karlovy Vary, I. P. Pavlova 920/15, PSČ 360 01 – obchodní společnost KARLOPHARMA spol. s r.o., IČO: 634 56 124, se sídlem Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 507/5, PSČ 360 01.¨

Pro úplnost uvádíme, že veřejně přístupné údaje o poskytovatelích zdravotních služeb je možné nalézt na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky www.uzis.cz či Koordinačního střediska pro rezortní zdravotnické informační systémy http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/Nrpzs.aspx
Veřejné listiny je pak možné si vyžádat na každém místě Czech pointu požádat o výpis z registru osob, kdy jsou podle § 25 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, subjekty vedené v tomto registru, včetně údajů o nich.
 
 
 
Zveřejněno 29.12. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 12.1.2015 10:15