Úvodní strana > Krajský úřad > Poskytnutí právních služeb Krajskému úřadu Karlovarského kraje

 Poskytnutí právních služeb Krajskému úřadu Karlovarského kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20.7.2014

 

Dotaz:

 
Žadatel požadoval informace:
 
1. Zda jsou Karlovarskému kraji v současné době poskytovány právní služby externím subjektem (např.advokátem/advokátní kanceláří), a pokud ano, o jaký subjekt/subjekty se jedná;
 
2. Zda byly Karlovarskému kraji v období od 1.1.2010 do současnosti poskytovány právní služby externím subjektem (např. advokátem/advokátní kanceláří), a pokud ano, o jaký subjekt/subjekty se jedná;
 
3. Zda proběhlo na výběr poskytovatele právních služeb ve shora uvedeném smyslu výběrové řízení a pokud ano, na základě jakých kritérií byl vybrán vítězný uchazeč;
 
4.  Za jakých smluvních podmínek, zejm.pokud jde o výši úhrady právních služeb, byly v období od 1.1. 2010 do současnosti shora uvedené právní služby poskytovány a za jakých podmínek se tak děje v současné době ;
 
5. Jaké byly celkové výdaje Karlovarského kraje na právní služby v období od 1.1.2010 do současnosti, s rozčleněním výdajů podle toho, zda se jedná o spornou agendu (soudní a jiná řízení) či nespornou agendu (např. příprava smluvních dokumentů apod.);
 
6.  Jaké byly celkové výdaje Karlovarského kraje na právní služby v období od 1.1.2010 do současnosti, pokud se jedná o jednotlivé soudní spory, s rozčleněním výdajů po jednotlivých soudních sporech;
 
7. Přehled všech soudních sporů probíhajících v období od 1.1.2010 do současnosti, v nichž figuruje jako účastník Karlovarský kraj, a to s uvedením pozice Karlovarského kraje v řízení (žalobce/žalovaný), předmětu sporu, příslušného soudu I.stupně nebo jiného soudu, spisové značky řízení, stavem řízení (pravomocně skončeno/pravomocně neskončeno)
 
8. Poskytnutí kopie/kopií smlouvy/smluv uzavřených Karlovarským krajem, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, a to včetně všech příloh a dodatků (na právní služby pro období od 1.1.2010 do současnosti).
 
9. Informace o všech pracovních (služebních) zahraničních cestách ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Romana Rokůska, důvody každé této cesty, podrobné vyúčtování těchto cest, výsledky a vyhodnocení těchto cest, a to za období od 1.1.2010 do současnosti.
 
10. Informaci, zda poslední červnová víkendová cesta ředitele Ing.Romana Rokůska spolu s Ing. Pavlínou Brabencovou z Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje do Bruselu na street-party byla služební cestou.

Odpověď: 

 

- Karlovarskému kraji od 1. 1. 2010 do současnosti poskytovali nebo poskytují právní služby subjekty uvedené v tabulce č. 1.

- Právní služby jsou poskytovány na základě jednotlivých objednávek vždy dle konkrétního požadavku, který je řešen. Pokud je uzavřena na právní služby smlouva, je toto uvedeno v tabulce č. 1. Výběrové řízení na poskytování právních služeb nebylo vyhlášeno, jelikož Karlovarský kraj nepoužívá služby výhradně jedné právní kanceláře, případné právní služby jsou objednávány s ohledem na konkrétní problematiku. K tabulce č. 1 dále přikládáme smlouvy o poskytování právních služeb.
 
- Celkové výdaje Karlovarského kraje na právní služby poskytované od 1. 1. 2010 do současnosti u nesporné agendy jsou uvedeny v tabulce č. 1 a u sporné agendy (soudní řízení) v tabulce č. 2.
 
- Celkové výdaje na soudní spory od 1. 1. 2010 do současnosti, jejichž účastníkem je Karlovarský kraj (žalobce/žalovaný) jsou uvedeny v tabulce č. 2.
 
- Přehled soudních sporů probíhajících od 1. 1. 2010 do současnosti s uvedením pozice Karlovarského kraje v řízení (žalovaný/žalobce), předmětu sporu, příslušného soudu, spisové značky řízení, stavem řízení a nákladů hrazených Karlovarským krajem je uveden v tabulce č. 2.
 
- Přehled zahraničních služebních cest ředitele Krajského úřadu Ing. Romana Rokůska s uvedením důvodů cest a podrobného vyúčtování je uveden v tabulce č. 3. V tabulce jsou uvedeny všechny zahraniční služební cesty ředitele Krajského úřadu od 1. 1. 2010 do současnosti. V tabulce je obsažen i účel a vyhodnocení pracovních cest.
 
- Ing. Roman Rokůsek čerpal v době červnového pobytu v Bruselu řádnou dovolenou. 
 
 
 
Zveřejněno 30. 7. 2014
Za stránku zodpovídá: Lenka Eiseltová
Datum poslední změny: 30.7.2014 15:38