Úvodní strana > Krajský úřad > Vyjmutí dokumentu ze spisu

 Vyjmutí dokumentu ze spisu

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 3.6. 2013

Dotaz:

Kolikrát váš úřad v rámci své rozhodovací praxe dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů aplikoval v předchozích pěti letech institut vyjmutí dokumentu ze spisu. Tuto informaci bych uvítal zejména pro statistické zhodnocení využití předmětného institutu účastníky řízení či správním orgánem v předchozích letech.

Odpověď:

Právní úprava vedení spisu je obsažena v zákonu o archivnictví a spisové službě (hlava III § 63 až 70) a jeho prováděcí vyhlášce o podrobnostech výkonu spisové služby, podle § 66 tohoto zákona určení původci dokumentů vydávají spisový a skartační řád, jako vnitřní předpis pro výkon spisové služby. Správní řád ponechává právní úpravu spisové služby na výše uvedených právních předpisech, v § 17 s.ř. pouze upravuje některé vybrané aspekty vedení spisu, jediný případ, kdy je část správního spisu uchovávána odděleně upravuje § 17 odst. 3 s.ř., citace: "Z důvodu ochrany utajovaných informací a z důvodu ochrany jiných informací, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti, se v případech stanovených zvláštním zákonem část písemností nebo záznamů uchovává odděleně mimo spis." . Nahlížení do spisu upravuje § 38 s.ř.. Krajský úřad Karlovarského kraje tedy nikdy neaplikoval " institut" vyjmutí dokumentu ze spisu

Zveřejněno 5.6. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 5.6.2013 9:48