Úvodní strana > Krajský úřad > Odpovědnost za výkon funkce starosty

 Odpovědnost za výkon funkce starosty

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.9. 2011

 • Kdo (konkrétní osoba) je zodpovědný za činnost (výkon funkce) starostky města Horního Slavkova
 • Kdo a jak kontroluje činnost (výkon funkce) starostky města Horního Slavkova
 • S jakým výsledkem bylo zjištěno porušení zákonů, trestná činnost (zneužívání pravomoci úředních osob apod.)
 • Žadatel žádá o kopii dokumentu, týkajícího se výsledku případné kontroly za rok 2010
  1. Odpověď:

   Ad 1) Kdo (konkrétní osoba) je zodpovědný za činnost (výkon funkce) starostky města Horní Slavkov Mgr. Jany Vildumetzové?

   Dle ustanovení § 103 odst. 2 poslední věta zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starosta za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. Starosta obce není v pracovněprávním poměru ani k městu Horní Slavkov ani ke Karlovarskému kraji, funkci vykonává na základě zvolení do zastupitelstva obce (města) a následného zvolení tímto zastupitelstvem do funkce starosty. Neexistuje tedy konkrétní osoba, které by byl starosta města odpovědný za výkon své funkce, jak je již výše uvedeno, odpovídá zastupitelstvu obce obecně.

   Ad 2) Kdo (konkrétní osoba) a jak kontroluje činnost (výkon funkce) starostky města Horní Slavkov Mgr. Jany Vildumetzové

   Činnost starosty obce obecně kontroluje zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce, který je na zasedání zastupitelstva informován o činnosti starosty obce a rady obce. Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 – 5 zřizuje kontrolní výbor, který je oprávněn kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo obce. Zákon o obcích nestanoví konkrétní osobu, která by byla oprávněna kontrolovat činnost starosty obce.

   Ad 3,4)

   S jakým výsledkem bylo zjištěno porušení zákonů, trestná činnost (zneužívání pravomoci úředních osob apod.)? Krajský úřad Karlovarského kraje nemá zákonem svěřeno oprávnění vykonávat kontroly obcí v rámci výkonu samostatné působnosti, proto Vám ani nemůžeme poskytnout protokol z kontroly, neboť se žádná neprováděla. Kontrolní činnost na úseku výkonu samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra České republiky.

   Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
   Datum poslední změny: 18.10.2012 12:24