Úvodní strana > Krajské listy > Projekt „Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji“ završen

 Projekt „Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji“ završen

radní kraje Ellen Volavková
Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a dostupnost poskytovatelů sociálních služeb v regionu, zlepšit úroveň dovedností a schopností pracovníků sociálních služeb, podpořit rozvoj a transformaci sociálních služeb v kraji a zajistit udržitelnost politiky sociálního začleňování znevýhodněných skupin  obyvatelstva,“ vysvětluje radní kraje Ellen Volavková. Na  realizaci projektu získal kraj 132 343 EUR z programu Phare 2003. Projekt trval 15 měsíců – od dubna 2005 do června 2006.

V rámci první části projektu, která se zabývala vytvořením a pilotním ověřením vzdělávacích programů pro pracovníky sociálních služeb v regionu, bylo proškoleno 75 zaměstnanců. Podle svého profesního zaměření si mohli vybrat ze tří  vzdělávacích programů. „První byl zaměřen na přímou péči o zdravotně postižené (děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením, druhého se  účastnili pracovníci přímé péče o seniory a třetího vedoucí pracovníci zařízení sociální péče,“ říká Ellen Volavková. 

Druhá část projektu zahrnovala tvorbu rozvojových plánů pro 20 zařízení, která sdružuje Karlovarský kraj a jejich vyhodnocení.

Třetí část se zabývala vypracováním Zásad rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2007 - 2017. „Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, žít v rámci možností běžným způsobem života. Poskytované sociální služby mají zachovávat a rozvíjet důstojný život těch, kteří je využívají. Mají být bezpečné a odborné,“ dodává Ellen Volavková.

Služba sociální péče se bude poskytovat osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Zařízení bude poskytovat rezidenční celoroční sociální služby krajského významu, přičemž objekty a pozemky , ve kterých jsou služby poskytovány , musí být v majetku kraje. „Kraj podporuje především sociálních služby, které umožňují uživateli služeb setrvat v jeho přirozeném prostředí, tedy například v rodině,“ upřesňuje Ellen Volavková.  

Náplní čtvrté části projektu bylo sebehodnocení poskytovatelů sociálních služeb pro zařízení, která v kraji zřizují obce a nestátní neziskové organizace, konzultační proces a  jeho vyhodnocení. „Do projektu bylo zapojeno  31 zařízení obcí a nestátních neziskových organizací. Cílem aktivity bylo  podat přehled  o zařízeních zapojených do projektu z hlediska typu poskytovaných služeb a cílových skupin,  počtu a složení uživatelů a pracovníků  v jednotlivých  službách,  zjistit úroveň naplňování jednotlivých  standardů kvality,“ říká Ellen Volavková.

Součástí projektu bylo také vydání dvou odborných publikací. Tou první byl dokument nazvaný Rozvoj kvality  sociálních služeb v Karlovarském kraji- Výstupy projektu Phare 2003, vyšel nákladem  1000 kusů.  Obsahem odborné publikace jsou výstupy projektu. Autoři shrnují zásadní  části dokumentů, aktivit, významných zkušeností z procesu zavádění standardů kvality a příklady dobré praxe při začleňování uživatelů sociálních služeb do běžné společnosti.

Druhá publikace  - Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje (druhé vydání) vyšla rovněž v nákladu 1000 kusů. Celý projekt pak uzavřela prezentační konference, kde se s novými poznatky seznámilo 106 účastníků.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 19.7.2006 0:00