Úvodní strana > Krajské listy > První etapa modernizace letiště pokračuje

 První etapa modernizace letiště pokračuje

Modernizace letiště
Rekonstrukce letiště v Karlových Varech začala 1. listopadu 2006 první etapou. Celkové náklady na realizaci projektu činí 113 099 973 korun, 33 679 244 korun poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj, Karlovarský kraj investuje 79 420 729 korun.

Projekt řeší rekonstrukcí stávající přistávací a vzletové dráhy, zlepšení technicko-provozních parametrů letiště, tj. zvýšením únosnosti přistávací a vzletové dráhy umožnit přistávání letadel o vzletové hmotnosti 59 t, při zvyšujícím se počtu pohybů za rok z předpokládaného výchozího stavu roku 2004, tj. 480 pohybů za rok při meziročním přírůstku 5 -10 %,“ vysvětluje první náměstek hejtmana Jan Zborník. Obsahem projektu je rovněž upravení vodorovné geometrie dráhy pro zvýšení bezpečnosti provozu  při splnění přísnějších kritérií a prodloužení životnosti dráhy díky kvalitnějšímu povrchu její vozovky o 20 let pro očekávané navyšování provozu. 

„Cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit leteckou dostupnost Karlovarského kraje, napojit Karlovarský kraj na evropské dopravní sítě a rozšiřováním letecké dopravy podporovat podnikatelské aktivity, zvláště v oblasti lázeňství a cestovního ruchu,“ dodal hejtman Josef Pavel.

Na spolufinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – I.etapa“ se podílí Evropská unie prostřednictvím příspěvku poskytnutého z ERDF. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) poskytuje příspěvek ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí; ERDF poskytuje příspěvek k vyrovnání nejzávažnějších regionálních nerovnováh ve Společenství účastí na rozvoji a na strukturálním přizpůsobení zaostávajících oblastí a na hospodářské a sociální přeměně oblastí. Příspěvek byl  poskytnut  prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura, Opatření 1.3 – Modernizace civilních letišť nadregionálního významu.

Subjektem zprostředkujícím příspěvek z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura je Ministerstvo dopravy České republiky. To plní úlohu Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Infrastruktura, kterou na ministerstvu zajišťuje Odbor fondů EU ( kontakt: MD ČR, Zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor fondů EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 ).

Od 1. listopadu roku 2005 do konce ledna proběhly přípravné práce, které zahrnovaly zpevnění přístupové komunikace pro navážení zemin do vyrovnávacího náspu a vytvoření mezideponie tohoto materiálu. Násypový materiál byl přivážen z blízkého lomu v Horních Tašovicích. Převezený objem představoval objem na zhruba 2.600 velkokapacitních čtyř nápravových nákladních autech.

31.1.2006 byla vzletová a přistávací dráha zkrácena o 300 m, provedeno přesunutí sestupového systému PAPI, světelné prahové příčky, koncové příčky a provedeno nové vodorovné značení vzletové a přistávací dráhy.

1.2.2006 začala druhá fáze výstavby kdy byla provedena demolice asfaltových povrchů, betonových povrchů a konstrukčních vrstev ranveje na uzavřené části a provedena kompletní demolice betonových povrchů. Následně proběhly práce na výstavbě nových úseků  odvodňovací kanalizace a francouzských drenáží podél budoucího tělesa násypu. V součinnosti s těmito pracemi začalo z konce runwaye 11 bourání stávajících žlabů, provádění spodních odvodňovacích drenáží, montáž armovacích sítí, betonáž nosné železobetonové desky a následně montáže prefabrikovaných štěrbinových žlabů. V současné době probíhají práce na  pročištění a revizích stávajících odvodňovacích kanalizacích, včetně otevřených vodotečí.

Ke dni 31.3.2006 je provedena demolice uzavřené části runwaye ze  100%,  násyp tělesa svahu je  proveden z 20%, dokončeny práce na demolici stávajících žlabů, provedeny práce na odvodňovacích drenážích z 85% ,montážní práce na  štěrbinových žlabech provedeny ze 40%.

Dne 8.3.2006 provedl Úřad pro civilní letectví  místní šetření na letišti a s ohledem na bezpečnost leteckého provozu prohlásil vzletovou a přistávací dráhu  za nezpůsobilou. V reakci na tuto situaci provozovatel letiště, společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., přistoupila k uzavření letiště dříve, než bylo původně předpokládáno. Zhotovitel stavby předložil dne 20.3.2006 objednateli návrh na urychlení stavebních prací s ohledem na neplánované uzavření letiště Karlovy Vary s tím, že zkrátí (pro provoz letiště) klíčový termín plánovaného ukončení prací ve vztahu k výluce letiště o 3 týdny oproti původnímu termínu.

Ukončení prací ve vztahu k výluce letiště z původního termínu dne 16.6.2006 se posouvá na 26.5.2006 a termín dokončení stavby z původního termínu dne 17.7.2006 na  24.6.2006. Zahájení leteckého provozu je tak předpokládáno  dne 27.5.2006 na základě povolení k předčasnému užívání stavby.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 18.4.2006 0:00