Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj chce většinu peněz na krajskou knihovnu získat ze strukturálních fondů EU

 Karlovarský kraj chce většinu peněz na krajskou knihovnu získat ze strukturálních fondů EU

Knihovna
Karlovarský kraj podal 29. 7. 2004 v rámci 1. výzvy Společného regionálního operačního programu (SROP), priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech projekt Krajská knihovna - multifunkční informační centrum regionu.

"Cílem projektu Krajská knihovna - multifunkční informační centrum regionu je posílení a rozvoj lidských zdrojů v Karlovarském kraji s důrazem na rozvoj celoživotního vzdělávání, sociální integraci, posílení rovných příležitostí, zvýšení zaměstnanosti a rozvoj volnočasových aktivit. Projekt přispěje k zlepšení kulturních a sociálních možností obyvatel i návštěvníků Karlovarského kraje, zaměří se na zkvalitnění zázemí pro nabídku služeb poskytovaných veřejnou knihovnou, rozvíjení práce s handicapovanými, vybudování informační infrastruktury a podobně," vysvětluje náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Nosnou myšlenkou projektu je také snaha změnit povědomí široké veřejnosti o možnostech veřejných knihoven a jimi nabízených službách. Knihovna již není jen místem půjčování knih nebo periodik, knihovna je dnes místem setkávání, navazování kontaktů, výměny informací, příjemným místem s připojením na internet, místem barevným, lákavým, místem, které vám nabízí nečekané a dosud neobjevené příležitosti.

Nástrojem pro uspokojení výše uvedeného záměru je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé vojenské jídelny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje (brownfield) na krajskou knihovnu, její vybavení odpovídajícím moderním zařízením, vybudování a vybavení čítárny pro nevidomé a slabozraké spoluobčany, a v neposlední řadě pak vybudování zázemí pro informační infrastrukturu. Vybudování krajské knihovny povede také k vytvoření deseti nových pracovních míst.

"Předkladatelem projektu je Karlovarský kraj, který má v rámci projektu celkem pět partnerů. Jsou to Krajská knihovna Karlovy Vary, TyfloCentrum Karlovy Vary, což je obecně prospěšná společnost se zaměřením na práci se zrakově handicapovanými občany, Úřad práce v Karlových Varech, Městská knihovna Cheb a Městská knihovna Sokolov. Se všemi partnery je uzavřena dohoda o partnerství v projektu," říká Jiří Behenský.

Projekt je plně v souladu se základním programovým dokumentem kraje, tj. s Programem rozvoje Karlovarského kraje, s Kulturní politikou Karlovarského kraje a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Karlovarského kraje. Projekt reflektuje na stav, obecné problémy a možnosti rozvoje lidských zdrojů v rámci Karlovarského kraje. Projekt významně naplňuje horizontální cíle, tj. rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost a rozvoj regionu.

Rozpočet projektu představuje zhruba 89,5 milionu Kč. Celkové uznatelné náklady projektu činí přibližně 84,4 milionu Kč. Ze strukturálních fondů žádá Karlovarský kraj zhruba 67,5 milionu Kč, tj. 80 % celkových uznatelných nákladů projektu. Ze státního rozpočtu přibližně 6,7 milionu Kč, tj. 8 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Karlovarský kraj se bude na financování projektu podílet částkou kolem 10,1 milionu Kč, tj. 12 % z celkových uznatelných nákladů projektu + neuznatelné projekty, celkem tedy částkou zhruba 15,2 milionu Kč.

Na tento projekt bude navazovat řada dílčích podprojektů. Podprojekty budou čerpat prostředky ze SROP, priorita 2, opatření 2.2 a z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. O úspěšnosti projektu bude rozhodnuto do konce září 2004.

"Zahájení stavby je naplánováno na leden 2005, ukončení stavební části projektu v prosinci téhož roku. Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu by mělo být uzavřeno k 30. červnu 2006. Předpokládáme, že na tento projekt bude navazovat další projekt kraje, který bude zaměřen na vybavení krajské knihovny moderní informační technologií," dodává náměstek hejtmana Jiří Behenský.

http://www.knihovna.kvary.cz/
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 5.8.2004 0:00