Úvodní strana > Dotace > PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 55/02/22
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
  
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
  • od 1. 7. 2022, 09:00 hodin
  • do 15. 7. 2022, 14:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů předem. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel  musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději: do 10 pracovních dnů po  odeslání elektronické žádosti, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí na podatelnu Karlovarského kraje na adresu: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje: siqbxt2 elektronický dokument, který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:

 

 

Povinnou přílohu výpisu skutečných majitelů nemusí dokládat žadatelé, kteří skutečného majitele dle ustanovení § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů nemají (např. stát a územní samosprávný celek (obec. město), státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, veřejná výzkumná instituce, právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec).

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Mária Stahorská
+420 354 222 503
 
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
  

 
 
Archiv informací:  

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI:

 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo  RK 342/03/21 ze dne 22. 3. 2021
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 1. 7. 2021, 09:00 hodin
─ do 15. 7. 2021, 15:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů předem. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel  musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději:do 10 pracovních dnů po  odeslání elektronické žádosti, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí na podatelnu Karlovarského kraje na adresu: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje: siqbxt2 elektronický dokument, který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 

Stanislava Zettlová
+420 354 222 307
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 25. 3. 2021
Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 25.10.2022 14:12