Úvodní strana > Dotace > OPAKOVANÁ UMĚLÁ OBNOVA LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI

 OPAKOVANÁ UMĚLÁ OBNOVA LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI:

 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo  RK 342/03/21 ze dne 22. 3. 2021
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 1. 7. 2021, 09:00 hodin
─ do 15. 7. 2021, 15:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, avšak nejdříve 10 pracovních dnů předem. Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel  musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději:do 10 pracovních dnů po  odeslání elektronické žádosti, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí na podatelnu Karlovarského kraje na adresu: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje, nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti opatřené vlastnoručním podpisem žadatele včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje: siqbxt2 elektronický dokument, který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 

Stanislava Zettlová
+420 354 222 307
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 25. 3. 2021

_____________________________________________________________________________________________

Archiv informací:

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI:

 
 
 
Důležitá informace pro žadatele:
 
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
 
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze
Příklad:
Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti byla 90 kalendářních dnů. Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 215 kalendářních dnů, tj. 90 + 75 + 50 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).  Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.
 
 
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo  RK 1533/12/19 ze dne 20. 12. 2019
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství
 
termín konání informačního semináře pro žadatele: 29. 1. 2020 od 16:00 do 18:00 hodin (zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary). Program semináře naleznete OZZ_program_seminare_dotace_2020.pdfzde.

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 1. 7. 2020, 10:00 hodin
─ do 12. 7. 2020, 20:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─ od 17. 6. 2020, 8:00 hodin
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po odeslání elektronické žádosti, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
  
 
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 

Stanislava Zettlová
+420 354 222 307
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 30. 12. 2019

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI 2018:

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 116/02/18 ze dne 5. 2. 2018
 
administrátor programu odbor životního prostředí a zemědělství oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do 10 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v  27B_Pravidla_lesy.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
 
 
Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení  2. 7. 2018, 10:00
Ukončení  31. 7. 2018, 15:00
a
listinná žádost včetně příloh nejpozději do 10 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti
 
 
 

formulář pro vyplnění žádosti bude zpřístupněn až 2. 7. 2018 v 10,00.
Registrovat se do systému ale můžete už teď na internetových stránkách:
 https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 

Po odeslání elektronické žádosti bude systémem automaticky odeslán e-mail na registrovanou e-mailovou adresu s pořadovým číslem žádosti a dalšími pokyny pro úspěšné dokončení podání žádosti.
SLEDUJTE SVOJI E-MAILOVOU ADRESU!
 


Důležité dokumenty:
 Program_sucho_a_oplocenky.docxProgram
 27A_Vyhlaseni_lesy.docxVyhlášení programu
 27B_Pravidla_lesy.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
 27C_Smlouva_lesy.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 28_Vzor_zadost.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace


27E_Prohlaseni_de_minimis.docPovinná příloha žádosti - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

27D_Priloha_c4_priloha_k_zadosti.xlsPovinná příloha žádosti - příloha č. 4

 
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Pavla Vinopalová
+420 354 222 285
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 
 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI 2019:

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo  RK 49/01/19 ze dne 28. 1. 2019
administrátor programu: odbor životního prostředí a zemědělství

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
─ od 1. 7. 2019, 10:00 hodin
─ do 31. 7. 2019, 17:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
─ od 17. 6. 2019, 8:00 hodin
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po odeslání elektronické žádosti, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo
b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Pavla Vinopalová
+420 354 222 285
pavla.vinopalova@kr-karlovarsky.cz
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.
 
Zveřejněno 11. 2. 2019

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI 2018:

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 116/02/18 ze dne 5. 2. 2018
 
administrátor programu odbor životního prostředí a zemědělství oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do 10 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v  27B_Pravidla_lesy.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
 
 
Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení  2. 7. 2018, 10:00
Ukončení  31. 7. 2018, 15:00
a
listinná žádost včetně příloh nejpozději do 10 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti
 
 
 

formulář pro vyplnění žádosti bude zpřístupněn až 2. 7. 2018 v 10,00.
Registrovat se do systému ale můžete už teď na internetových stránkách:
 https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 

Po odeslání elektronické žádosti bude systémem automaticky odeslán e-mail na registrovanou e-mailovou adresu s pořadovým číslem žádosti a dalšími pokyny pro úspěšné dokončení podání žádosti.
SLEDUJTE SVOJI E-MAILOVOU ADRESU!
 
 
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Pavla Vinopalová
+420 354 222 285
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
Za stránku zodpovídá: Ing. Václav Lupínek
Datum poslední změny: 11.8.2021 16:51