Úvodní strana > Dotace > DOTACE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

 DOTACE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

DOTACE NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
 

 

 

Aplikace pro žadatele pro vypracování vyúčtování: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/download/dotace_lesy.zip
 ZP_LES_Instalace_navod_dotace_lesy_2015.pdfnávod k instalaci aplikace

 
Termín pro podání žádosti: od 01.11. do 30.11. běžného roku, přičemž žádost o poskytnutí dotace se vztahuje k roku následujícímu.
 
Od roku 2013 Karlovarský kraj poskytuje dotace na hospodaření v lesích dle nových ZP_LES_pravidla.pdfpravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství, která byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 150/04/12 ze dne 19.04.2012, a následně notifikována jako veřejná podpora rozhodnutím Evropské komise pod č. SA.34831 (2012/N) na období od 01.01.2013 do 31.12.2019.
 
Dne 19.06.2014 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 225/06/14 pozastavení vyplácení dotačního titulu A – příspěvky na obnovu lesů poškozených imisemi a dotačního podtitulu D.b – vyklizování nebo přibližování dříví koněm, a to s platností do odvolání.  Zároveň Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo ZP_LES_dodatek_c1.pdfdodatek č. 1 pravidel, kterým byly provedeny mj. tyto úpravy pravidel: zrušení dotačního podtitulu B.e. – odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce; úprava předmětu příspěvku dotačního podtitulu D.d. – likvidace klestu štěpkováním nebo drcením; nahrazení formuláře přílohy č. 2 novým zněním.
 
Dále dne 11.12.2014 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 458/12/14 ZP_LES_dodatek_c2.pdfdodatek č. 2 pravidel, kterým byly provedeny mj. tyto úpravy pravidel: doplnění formuláře přílohy č. 1; zavedení povinnosti pro žadatele předkládat vyúčtování i na digitálním nosiči dat; doplnění základních náležitostí vyúčtování o obrysovou mapu.
 
V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů musel odbor životního prostředí a zemědělství provést úpravu pravidel. Jedná se zejména o tyto změny: nahrazení termínu „příspěvek“ pojmem „dotace“, stanovení lhůty pro rozhodnutí o žádosti, upřesnění kritérií pro hodnocení žádostí. Úpravy pravidel schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 10.09.2015 usnesením č. ZK 365/09/2015. 
Za stránku zodpovídá: Ing. Eva Svobodová
Datum poslední změny: 31.3.2016 8:58