Úvodní strana > Dotace > ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ

 ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ

​​

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ - rok 2022

- schválen a vyhlášen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 11. 4. 2022

- administrátor programu: odbor sociálních věcí

Na pořadí žádostí nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 17. 5. 2022, 9:00 hodin

- do 23. 5. 2022, 16:00 hodin.

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.

Důležité dokumenty:

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Anna Vendlová

354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 12. 4. 2022.


 

 

Archív informací:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ - rok 2021

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 342/03/21 ze dne 22. 3. 2021

administrátor programu: odbor sociálních věcí

Na pořadí žádostí nezáleží!

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy.

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 27. 4. 2021, 9:00 hodin

- do 3. 5. 2021, 16:00 hodin.

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit kvalifikovaný elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení a pravidlech viz níže.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však 10 pracovních dnů předem, tj.:

- od 13. 4. 2021, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Důležité dokumenty:

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Anna Vendlová

354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno dne 24. 3. 2021 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ - rok 2020

 

Důležitá informace pro žadatele:

Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a do dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační projekty financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny. Nová lhůta pro rozhodnutí o žádostí = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze.

Příklad:

Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti byla 90 kalendářních dnů. Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 215 kalendářních dnů, tj. 90 + 75 + 50 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020). Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 133/02/20 ze dne 10. 2. 2020

administrátor programu: odbor sociálních věcí

termín konání informačního semináře pro žadatele: 11. 3. 2020, od 13:00

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 17. 3. 2020, 9:00 hodin

- do 23. 3. 2020, 16:00 hodin.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

- od 3. 3. 2020, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:

a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje,. opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo

b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT

a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii, je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.

 

Důležité dokumenty:

Program-nadregionalni-socialni-sluzby-final-2018.docProgram

vyhlaseni-nadregsluzby-2020.docVyhlášení programu

pravidla-nadregsluzby-2020.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

vzor-zadost-nadregsluzby-2020.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

smlouva-nadregsluzby-2020.docVzor veřejnoprávní smlouvy

vzor-financni-vyporadani-nadregsluzby-2020.xlsVzor finančního vypořádání

specifikace-socialni-sluzby-2020.docFormulář Specifikace sociální služby

vyhodnoceni-pouziti-dotace-nadregsluzby-2020.docFormulář Vyhodnocení použití poskytnuté dotace

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Anna Vendlová

+420 354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo emailem.

Zveřejněno dne 12. 2. 2020

  

 

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ - ROK 2019:

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 287/03/19 ze dne 25. 3. 2019

administrátor programu: odbor sociálních věcí

termín konání informačního semináře pro žadatele: 25. 4. 2019, od 13:00 hodin

 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy

 

Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:

- od 30. 4. 2019, 9:00 hodin

- do 6. 5. 2019, 16:00 hodin.

Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:

- od 9. 4. 2019, 9:00 hodin.

Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.

Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje (s čárovým kódem elektronické žádosti) vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,

a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:

a) který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele, nebo

b) který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT

a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh. V případě, že je dána povinnost dodat přílohu v originálu či ověřené kopii, je nutno provést autorizovanou konverzi i těchto dokumentů.

 

Důležité dokumenty:

Program-nadregionalni-socialni-sluzby-final-2018.docxProgram

vyhlaseni-nadregsluzby-2019.docVyhlášení programu

pravidla-nadregsluzby-2019.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

vzor-zadosti.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

smlouva-nadregsluzby-2019.docVzor veřejnoprávní smlouvy

vzor-financni-vyporadani.xlsVzor finančního vypořádání

Specifikace-socialni-sluzby-2019.docFormulář Specifikace sociální služby

vyhodnoceni-pouziti-dotace-nadregsluzby-2019.docFormulář Vyhodnocení použití poskytnutí dotace

 

Kontaky:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

36006 Karlovy Vary

Anna Vendlová

+420 354 222 241

anna.vendlova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 28. 3. 2019

 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA ZAJIŠTĚNÍ SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S CELOSTÁTNÍ A NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ - ROK 2018:

 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 486/12/17 ze dne 7. 12. 2017

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 370/04/18 ze dne 3. 4. 2018

administrátor programu: odbor sociálních věcí

Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (níže viz kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v Pravidla-nadregionalni-socialni-sluzby.docPravidlech pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.

Příjem žádostí:

Elektronická žádost

Zahájení 9. 5. 2018, 9:00 hod.

Ukončení 23. 5. 2018, 17:00 hod.

a

listinná žádost včetně příloh

Ukončení 28. 5. 2018, 17:00 hod.

 

BYL SPUŠTĚN INFORMAČNÍ WEB K DOTACÍM

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

NA POŘADÍ ŽÁDOSTÍ NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT HNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!

 

Důležité dokumenty:

Program-nadregionalni-socialni-sluzby-final.docxProgram

Vyhlaseni-nadregionalni-socialni-sluzby.docVyhlášení programu

Zadost-nadregionalni-socialni-sluzby.docVzor žádosti o poskytnutí dotace

Smlouva-nadregionalni-socialni-sluzby.docVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyporadani-nadregionalni-socialni-sluzby.docVzor finančního vypořádání

Pravidla-nadregionalni-socialni-sluzby.docPravidla pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace

Specifikace-socialni-sluzby.docSpecifikace sociální služby

Vyhodnoceni-pouziti-dotace-nadreg-soc-sluzby.docVyhodnocení použití poskytnuté dotace

 

Kontakty:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

Nikol Geltnerová

+420 354 222, +420 736 650 102

nikol.geltnerova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

Zveřejněno 6. 4. 2018​

Za stránku zodpovídá: Anna Vendlová
Datum poslední změny: 8.6.2022 13:51