Úvodní strana > Dotace > PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 72/01/18 ze dne 22.1.2018
 
administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
 
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam příloh nalezne žadatel  v Pravidla_pov.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
 
Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení                 01.03.2018, 08:00 hod.
Ukončení               15.03.2018, 14:00 hod.
a
listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              20.03. 2018
 

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  
 
Důležité dokumenty:​​​​
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

 

Irena Langová
+420 354 222 343
irena.langova@kr-karlovarsky.cz

 Mgr. Miroslava Hlubučková
+420 354 222 447
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz

 vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

Zveřejněno: 26.01.2018


  ​​​​
Archiv informací 


Program obnovy venkova 2017

 

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 370/03/17 ze dne 20. 03. 2017 schválila vyhlášení 2. kola příjmu žádostí v rámci Programu obnovy venkova pro dotační titul 1, se zaměřením na obnovu a údržbu mateřských škol.

Žádosti mohou být podávány od 26. 04. 2017 do 15.05. 2017.

 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2017 mohou zájemci podávat v těchto termínech:

 • pro dotační titul 
  • 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací
   mohou být podávány žádosti od 1. prosince do 31. prosince 2016

 • pro dotační tituly
  • dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby  a občanské vybavenosti
  • dotační titul 2 Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně
  • dotační titul 3 Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu

                                   mohou být podávány žádosti od 1. ledna do 15. února 2017.

  

 Program obnovy venkova 2016

 
Příjemci dotací jsou povinni nejpozději do 10. prosince 2016  předložit odboru regionálního rozvoje závěrečné vyúčtování dotace, vyjma faktur došlých po termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dokladů o zaplacení nákladů akce hrazených v měsíci prosinci a s tím souvisejícího výpisu z oddělené účetní evidence. Tyto doklady mohou být předloženy do 15. ledna 2017. Výdaje musí být provedeny do 31. prosince 2016. Další podmínky jsou stanoveny ve smlouvě.
 

  ​

Za stránku zodpovídá: Irena Langová
Datum poslední změny: 19.4.2018 8:40