Úvodní strana > Dotace > PROGRAM OBNOVY VENKOVA

 PROGRAM OBNOVY VENKOVA

PROGRAM obnovy venkova 2020
 
Důležitá informace pro žadatele
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
 
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze
 
Pro uvedený program tedy platí:
Původní lhůta byla 104 kalendářních dnů (ve vyhlášení 70 pracovních dnů). Nová lhůta pro rozhodnutí je tedy 229 kalendářních dnů, tj. 104 + 75 + 50 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020). Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 433/12/19 ze dne 16. 12. 2019
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1533/12/19 ze dne 20. 12. 2019
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
termín konání informačního semináře pro žadatele: 15. 1. 2020 od 09:00 hodin - seminar_15_1_20.pptxPrezentace ze semináře
 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 4. 2. 2020, 9:00 hodin
        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 21. 1. 2020, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Varya to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
 
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Irena Langová
+420 354 222 343
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 2. 1. 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PROGRAM obnovy venkova 2019
 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 369/12/18 ze dne 13. 12. 2018
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018
administrátor programu: odbor regionálního rozvoje
termín konání informačního semináře pro žadatele: od 15. 1. 2019, 09:00 hodin do 15. 1. 2019, 10:00 hodin 
 
 
 
 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od 22. 1. 2019, 9:00 hodin
        do 28. 1. 2019, 16:00 hodin 
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 15. 1. 2019, 9:00 hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Varya to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.
 
Důležité dokumenty:
Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Irena Langová
+420 354 222 343
 
Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
Zveřejněno 19. 12. 2018

  ​​​​
Archiv informací 

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROGRAM OBNOVY VENKOVA:

 
VYHLÁŠENÍ II. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Zastupitelstvo Karlovarského kraje dne 26. 4. 2018 rozhodlo usnesením č. ZK 78/04/18 o „Alokaci finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017“ - posílení rozpočtu Programu obnovy venkova částkou 1.000.000,- Kč na II. kolo Programu obnovy venkova. 

 

U příležitosti 100. výročí konce 1. světové války odbor regionálního rozvoje

v souladu sPravidla_pov_2.docxPravidly pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádání dotace Programu obnovy venkova, schválenými Radou Karlovarského kraje usnesení číslo RK 72/01/18 ze dne 22. 1. 2018, čl. III. odst. 2c

vyhlašuje

II. kolo příjmu žádostí v rámci podprogramu 1 na obnovu a opravy válečných hrobů a pietních míst.

 

Příjem žádostí v rámci II. kola:

Elektronická žádost
Zahájení                 28.05.2018, 08:00 hod.
Ukončení                01.06.2018, 12:00 hod.

listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              05.06. 2018

Předpokládaný objem finančních prostředků: 1.000.000 Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 300.000 Kč včetně DPH (pokud žadatel nebude uplatňovat odpočet DPH).  Žadatel může podat maximálně 1 žádost. V případě převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně krácena.

Okruh způsobilých žadatelů: Žadatelem o dotaci může být obec, která neměla k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, dle údajů zveřejňovaných  Českým statistickým úřadem, více než 3000 obyvatel.

Kritéria pro hodnocení žádosti: Kritéria pro hodnocení žádosti jsou uvedena v pravidlech dotačního programu, která jsou součástí tohoto vyhlášení dotačního programu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje na den jednání rady nebo zastupitelstva kraje následujícího po dni podání žádosti při dodržení všech lhůt stanovených pro přípravu materiálů pro jednání a jednacího řádu zastupitelstva kraje a po uplynutí lhůty 5 kalendářních dnů určených pro vyhodnocení žádostí.

 

Podmínky pro poskytnutí dotace: Dotace může být poskytnuta na válečné hroby a památníky, evidované v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR.​ 

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  

Důležité dokumenty:​​​​​
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

 

Irena Langová
+420 354 222 343
irena.langova@kr-karlovarsky.cz

 Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

 vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

 

Zveřejněno: 27.04.2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 201​7
 
​vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 72/01/18 ze dne 22.1.2018
 
administrátor programu odbor regionálního rozvoje oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
 
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam příloh nalezne žadatel  v Pravidla_pov.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
 
Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení                 01.03.2018, 08:00 hod.
Ukončení               15.03.2018, 14:00 hod.
a
listinná žádost  včetně příloh
Ukončení              20.03. 2018
 

 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI NEZÁLEŽÍ! NENÍ NUTNÉ ŽÁDOST PODÁVAT IHNED PO ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI!  
 
Důležité dokumenty:​​​​

 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary

 

Irena Langová
+420 354 222 343
irena.langova@kr-karlovarsky.cz

 Bc. Romana Špindlerová, DiS.
+420 354 222 312
romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz

 vedoucí oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje
Ing. Jana Bělohoubková
+420 354 222 271
jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 

Zveřejněno: 26.01.2018


  ​​​​
Archiv informací 


Program obnovy venkova 2017

 

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 370/03/17 ze dne 20. 03. 2017 schválila vyhlášení 2. kola příjmu žádostí v rámci Programu obnovy venkova pro dotační titul 1, se zaměřením na obnovu a údržbu mateřských škol.

Žádosti mohou být podávány od 26. 04. 2017 do 15.05. 2017.

 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2017 mohou zájemci podávat v těchto termínech:

 • pro dotační titul 
  • 4 Činnost manažerů mikroregionů, hospodářských komor, spolků a nadací
   mohou být podávány žádosti od 1. prosince do 31. prosince 2016

 • pro dotační tituly
  • dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby  a občanské vybavenosti
  • dotační titul 2 Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně
  • dotační titul 3 Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu

                                   mohou být podávány žádosti od 1. ledna do 15. února 2017.

  

 Program obnovy venkova 2016

 
Příjemci dotací jsou povinni nejpozději do 10. prosince 2016  předložit odboru regionálního rozvoje závěrečné vyúčtování dotace, vyjma faktur došlých po termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dokladů o zaplacení nákladů akce hrazených v měsíci prosinci a s tím souvisejícího výpisu z oddělené účetní evidence. Tyto doklady mohou být předloženy do 15. ledna 2017. Výdaje musí být provedeny do 31. prosince 2016. Další podmínky jsou stanoveny ve smlouvě.
 

 

  ​​​​​​​​

 

Za stránku zodpovídá: Irena Langová
Datum poslední změny: 16.12.2020 10:50