Úvodní strana > Dotace > PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

 PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT: 

 

Důležitá informace pro žadatele:
Rada Karlovarského kraje schválila dne 22. 4. 2020 usnesením č. RK 400/04/20 prodloužení lhůty pro rozhodnutí o žádosti uvedené v čl. VIII vyhlášení programů o 75 kalendářních dnů a o dobu trvání stavu nouze všech dotačních programů. Výjimkou jsou dotační programy spolufinancované ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, na které se vztahují lhůty dané podmínkami příslušného projektu, a dotační programy financované z rozpočtu kraje, které doposud nebyly radou kraje vyhlášeny.
Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti = Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti + 75 kalendářních dnů + doba trvání stavu nouze
Příklad:
Původní lhůta pro rozhodnutí o žádosti byla 90 kalendářních dnů. Nová lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 215 kalendářních dnů, tj. 90 + 75 + 50 (za předpokladu, že stav nouze bude trvat od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020).  Lhůta začíná plynout ode dne přijetí žádosti o dotaci do elektronického systému.
 
 

schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo z_170907.pdfZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017 

vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo 177_rada_usnes_191220_mim.pdfRK 1533/12/2019 ze dne 20.12.2019

administrátor programu: odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

 

Informační seminář pro žadatele se bude konat 9. 1. 2020 v čase od 10:00 hodin v zastupitelském sále. Předpokládaná délka semináře bude přibližně 1 hodina.

 

 
Sledujte informace na informačním webu pro dotační programy
 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje
Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
        od   4. 2. 2020,   9:00 hodin
        do 10. 2. 2020, 16:00 hodin  
 
Žadateli bude umožněno vyplnění a uložení žádosti v dotačním portálu Karlovarského kraje před výše uvedenou lhůtou pro podávání elektronických žádostí, nejdříve však:
         od 21. 1. 2019, 9:00  hodin
Do doby zahájení příjmu elektronických žádostí nebude žadateli umožněno vyplněnou a uloženou žádost odeslat.
 
Žadatel musí odeslanou elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje vytisknout, vytištěnou žádost opatřit vlastnoručním podpisem a připojit k ní všechny povinné i nepovinné přílohy (v listinné podobě). Žadatel musí listinnou žádost se všemi přílohami doručit ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení příjmu elektronických žádostí, viz výše lhůta pro podávání elektronických žádostí, na podatelnu Karlovarského kraje na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary,
 
a to osobně nebo prostřednictvím doručovací služby. Pro určení doby podání žádosti je rozhodující datum doručení žádosti na podatelnu Karlovarského kraje nikoliv datum podání u doručovací služby. Podmínku doručení žádosti, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele, včetně všech povinných i nepovinných příloh žadatel v listinné podobě splní žadatel také tím, že prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) odešle do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 elektronický dokument:
a)    který je elektronickou žádostí z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřenou elektronickým podpisem žadatele,  nebo
b)    který vznikl autorizovanou konverzí listinné žádosti z dotačního portálu Karlovarského kraje, opatřené vlastnoručním podpisem žadatele prostřednictvím služby Czech POINT
a dále připojí dokumenty, které vznikly naskenováním povinných i nepovinných příloh.

 

Důležité dokumenty:

03_Program_kultura.docxProgram
07_vyhlaseni_kultura.docVyhlášení programu
Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
Příloha - Předpokládaný rozpočet
p5_Sablona_smlouva.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vzor finančního vypořádání

 

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

 

Martin Karas
+420 354 222 328
martin.karas@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Veronika Vodičková
+420 354 222 625, +420 736 650 073
veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz

 

Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a fiančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e-mailem.

 

Zveřejněno 23.12.2019

 

 __________________________________________________________________________________________________

 
 
 
Archiv informací:
 
Dokumenty k dotačnímu programu pro rok 2019:
 
 
 
Za stránku zodpovídá: Martin Karas
Datum poslední změny: 11.6.2020 12:44