Úvodní strana > Doprava > Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace

 Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace

Krajské úřady na základě ustanovení § 81c písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů pořizují, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizují, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro územní aglomerace, jejichž součástí je vymezení tichých oblastí v aglomeraci, a akční plány pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území kraje, a to podle údajů ze strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví.

Krajský úřad Karlovarského kraje převzal dne 27.3.2014 prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství od Ministerstva zdravotnictví zpracované strategické hlukové mapy. Od tohoto datumu musí být nejpozději do 12-ti měsíců zpracovány akční plány.

Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obžežujícími účinky hluku, včetně znížení hluku. Opatření v rámci akčních plánů jsou na volném uvážení příslušných orgánů, ale měla by řešit zejména prioritní situace, které je možné zjistit podle překročení některé příslušné mezní hodnoty nebo podle dalších kritérií zvolených členskými státy, a měla by se uplatnit zejména pro nejdůležitější oblasti, které jsou vymezeny strategickým hlukovým mapováním.

Dle § 6 vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) krajské úřady zpřístupní návrhy akčních plánů a pořízené akční plány v listinné podobě v místě svého sídla a v elektronické podobě na své internetové adrese.

Krajský úřad současně vyvěsí na své úřední desce oznámení o tom, kde lze do návrhů akčních plánů a do pořízených akčních plánů nahlédnout.

Návrh akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje

  • Příloha č. 1 - počty zasažených osob nad mezní hodnotou
  • Příloha č. 2  - vymezení priorit v území v okolí hlavních pozemních komunikací

Do návrhu akčního plánu v listinné podobě lze nahlédnout u Ing. Tomáše Brtka v kanceláři č. 207B v budově B Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Doporučujeme předchozí domluvu na e-mail tomas.brtek@kr-karlovarsky.cz nebo na tel. čísle 353 222 549.

 

Dne 23.2.2015 Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 164/02/15 schválila Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje

  • Příloha č. 1 -  počty zasažených osob nad mezní hodnotou
  • Příloha č. 2 - vymezení priorit v území v okolí hlavních pozemních komunikací

 

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Michaela Sušaninová
Datum poslední změny: 11.5.2018 12:51