Úvodní strana > Doprava > Finanční způsobilost

 Finanční způsobilost

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnici Rady 96/26/ES. Podnikem se dle článku 2 nařízení č. 1071/2009 rozumí jakákoliv fyzická a právnická osoba zabývající se nákladní dopravou nebo osobní dopravou v rámci podnikatelské činnosti.

Článek 7 nařízení č. 1071/2009 stanoví:

 • Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3. odst. 1 písm. c) musí být podnik v průběhu ročního účetního období vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnik na základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba, prokáže, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Pro účely tohoto nařízení se každoročně stanoví hodnota eura v měnách členských států, které se neúčastní třetí etapy hospodářské a měnové unie. Použijí se kurzy platné první pracovní den měsíce října a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Použijí se ode dne 1. ledna následujícího kalendářního roku.
 • Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán souhlasit s tím nebo požadovat, aby podnik prokázal finanční způsobilost potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, jímž za něj společně a nerozdílně ručí, pokud jde o částky stanovené v odst. 1.
 • Roční účetní závěrky uvedené v odstavci 1 a záruka uvedená v odstavci 2, které je třeba ověřit, se týkají hospodářského subjektu usazeného na území členského státu, v němž je podána žádost o povolení, a nikoli případných dalších subjektů usazených v jiném členském státě.

Pro rok 2021 je stanovena částka pro

 • první vozidlo = 242 262,- Kč
 • další vozidlo = 134 590,- Kč

Splnění finanční způsobilosti dopravce je možné též doložit smlouvou o "pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání", smlouvou o "pojištění finanční způsobilosti". Tato pojištění musí krýt rizika způsobená jeho podnikatelskou činností třetím osobám.

 • Formulář Oznámení o prokázání (změny) finanční způsobilosti (xls) - při vyplňování formuláře zatrhněte příslušné varianty týkající se Vašeho požadavku a následně vyplňujte pouze ohraničené kolonky.
 •  

  V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 472 (Ing. Petr Noha) nebo zasílejte dotaz na e-mail:
  petr.noha@kr-karlovarsky.cz

  Za stránku zodpovídá: Ing. Petr Noha
  Datum poslední změny: 4.1.2021 9:09