Úvodní strana > Životní prostředí > Vodní hospodářství > Koncepce: PRVKKK, povodňový plán a další studie

 Koncepce: PRVKKK, povodňový plán a další studie

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje:

V roce 2005 byl zastupitelstvem Karlovarského kraje schválen Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (PRVKUK), který slouží jako podklad územní plánovací dokumentaci, pro činnost stavebních a vodoprávních úřadů a pro činnost obcí a kraje v přenesené a samostatné působnosti. 

Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. 

170911-PRAVIDLA-PRVKKK-2017-aktual.pdfPravidla PRVKKK 2017

Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 
 
 
Digitální povodňový plán kraje:

Digitální povodňový plán Karlovarského kraje. Tento dokument svou strukturou a technologií plně navazuje na nově tvořený digitální povodňový plán České republiky.


Riziková území při extrémních přívalových srážkách:

V roce 2012 byla zpracována studie mapující lokality Karlovarského kraje, ve kterých se mohou vyskytnout povodně z přívalových srážek (tzv. bleskové povodně) ohrožující konkrétní obce a další sídelní útvary Karlovarského kraje. Tato studie je  veřejnosti k dispozici na http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/


Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj:

Aktuální verze strategie schválená zastupitelstvem kraje dne 28. 2. 2019: Strategie_ochrany_pred_povodnemi_pro_uzemi_Karlovarskeho_kraje.pdfStrategie ochrany před povodněmi včetně P1_OPA_2018.xlsxpřílohy č. 1 a P2_OsVPR_2018.xlsxpřílohy č. 2

 

 Mapová verze strategie: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/strategieppo

 

 

Studie – rybníky v kraji: 

 

Vyhledávací studie malých vodních nádrží III. a IV. kategorie TBD

 

Výhledová studie potřeb vody a výhledové vodní nádrže:

V roce 2009 byla dokončena Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji (stručný souhrn), která byla použita pro Generel lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (odkaz na Generel http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf ). Studie byla zpracována z důvodu zanalyzování současných podmínek zdrojů a potřeb vody a posouzení potřeb vody v podmínkách střednědobého (20 let) a dlouhodobého (po r. 2050) výhledu. Na základě této studie byly Ministerstvem zemědělství ČR do Generelu zahrnuty tyto výhledové vodní nádrže v Karlovarském kraji:

  • Dvorečky – vodní tok Libava
  • Chaloupky – vodní tok Rolava
  • Poutnov – vodní tok Teplá
  • Hlubocká Pila – vodní tok Liboc
Za stránku zodpovídá: Ing. Edita Moudrá
Datum poslední změny: 21.11.2019 12:23