Sucho

Od 01.02.2021 vešla v platnost novela č. 544/2020 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou byla do zákona implementována nová sucha_novela_prezentace_na_web.pdfHlava X tzv. „Suchá hlava“ (viz § 87a a násl. vodního zákona). 
 
Novelou je definováno sucho = hydrogeologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu, který vzniká zejména v důsledku deficitu srážek, poklesu průtoku ve vodních tocích a poklesu hladiny podzemních vod.
V takovém případě vydávají opatření pro zvládání sucha vodoprávní úřady dle kompetencí stanovených vodním zákonem, viz následující metodická pomůcka: SUCHO-prehled-ukonu-2021.pdfSUCHO - prehled úkonů 2021.
 
Dále je novelou definován „Stav nedostatku sucha“, kdy kompetence pro vydání opatření pro zvládání tohoto stavu přebírá jakožto správní orgán krajská příp. ústřední komise pro sucho (Personalni_obsazeni_ komise_Sucho.pdf„členové krajské komise pro sucho“)
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 2.7.2021 13:43