Problematika sinic

 

1) Projekt Sinice - VN Skalka

V rámci programu INTERREG IV České republiky a Svobodného státu Bavorsko byl v roce 2009 realizován projekt „Problematika živin a sinic v nádrži Skalka“.

Na řešení jednotlivých podprojektů se podíleli odborníci z české i bavorské strany a vznikl tak hodnotný materiál, který bude podkladem pro další odborné diskuze o možnostech a metodách vedoucích ke zlepšení situace v nádrži.

Hlavními partnery projektu byly: Povodí Ohře, státní podnik, na české straně a Wasserwirtschaftsamt Hof na straně německé; na české straně byli dále partnery Karlovarský kraj a Město Cheb

Řešené podprojekty:

  1. Mezokosmové pokusy – monitoring a vyhodnocení přípravků pro omezení masového rozvoje sinic v nádrži Skalka
  2. Inventarizace zdrojů znečištění na české a německé straně
  3. Studie proveditelnosti technologického mokřadu a separace rekreačních zón

Závěrečné vyhodnocení projektu je dostupné na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře: http://www.poh.cz/dotacni_tituly/skalka.htm

  Studie potlačení masového rozvoje sinic na nádrži Skalka - sumarizace návrhů zpracovaná Doc. Ing. Blahoslavem Maršálkem, CSc. a kol. v roce 2006

 

2) Projekt sinice – Novorolský rybník

V letech 2006 - 2008 Karlovarský kraj spolufinancoval projekt pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku.
V rámci projektu byla navržena nápravná opatření a jejich aplikace byla rozdělena do čtyř etap. Celý projekt byl oceněn na 3.592.967,- Kč.
V roce 2008 bylo provedeno poslední biologické ošetření nádrže, čímž by měla být obnovena samočisticí schopnost rybníka.

Všeobecné informace

 

 

Koupací místa v Karlovarském kraji - hodnocení kvality vody Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje

Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 15.10.2015 13:12