Plánování v oblasti vod

O Z N Á M E N Í

 
Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:
-           Národního plánu povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
-           Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
-         Plánu dílčího povodí Berounky,
-         Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe,
které pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady
 
V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje vyhodnocení podaných připomínek po dobu 30 dnů na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Příslušná oznámení o zveřejnění vyhodnocení podaných připomínek se vyvěšují na úředních deskách Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a místně příslušných krajských úřadů.
 
   ____________________________________________________________________________________________________
 
Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Národního plánu povodí Labe je dostupné k  nahlédnutí:
 
v listinné podobě na adrese:
 
-        Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři
-        Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice
 
v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/

  ____________________________________________________________________________________________________
 
Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je dostupné k nahlédnutí:
 
v listinné podobě na adrese:
 
-        Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice
-        Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, v informační kanceláři
 
v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva životního prostředí
 
  ____________________________________________________________________________________________________
 
Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Berounky je dostupné k nahlédnutí:
 
v listinné podobě na adrese:
-        Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, budova B generálního ředitelství, místnost č. 215
-        Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, kancelář č.dv. 424
-        Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
          4. patro, kancelář č. 40154. patro, kancelář č. 4015
-        Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kancelář č. 353, 3. patro
-        Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 
          budova C, kancelář č. 235c
 
v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik
 
  ____________________________________________________________________________________________________
 
Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je dostupné k nahlédnutí:
 

v listinné podobě na adrese:

-        Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, v kanceláři č. B115
-        Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 
          4. patro, kancelář č. 40154. patro, kancelář č. 4015
-        Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, kancelář č. 353, 3. patro
-        Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 
          budova C, kancelář č. 235c
-        Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pracoviště Stroupežnického 1326/16, Ústí nad
          Labem, kancelář C311
-        Krajského úřadu Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, kanceláře
           č. 1228 a č. 1229

 

v elektronické podobě na webových stránkách Povodí Ohře, státní podnik
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 12.8.2021 14:29