Plánování v oblasti vod

Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek
 
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona zpracování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
 
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky od 20. prosince 2019 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2020) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.
 
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami  je dostupný:
- v listinné podobě na adrese:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
budova C, číslo dveří 235
 
- v elektronické podobě na internetové stránce:
 
Připomínky k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami je možno podávat:
­- v písemné podobě na adresu:
Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
- v elektronické podobě na e-mail:
 
Připomínky musí být označeny „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.
 
 

Aktuálně platné plány:

 

V rámci II. cyklu plánování byly dne 21.12.2015 schváleny Vládou  ČR a poté dne 12.01.2016 byly vydány Ministerstvem zemědělství ČR formou opatření obecné povahy  Národní plány povodí a ve stejných termínech  také Vládou ČR schváleny a následně Ministerstvem zemědělství ČR formou opatření obecné povahy vydány Plány pro zvládání povodňových rizik.
 
Do správního obvodu Karlovarského kraje zasahují dvě dílčí povodí, a to dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (80% území kraje) a dílčí povodí Berounky (20% území kraje).
 
Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe je k dispozici na stránkách Povodí Ohře, s.p..
Plán dílčího povodí Berounky je k dispozici na stránkách Povodí Vltavy, s.p..
 
V souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů,  byly dne 07.04.2016 usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  č. ZK 199/04/16 schváleny oba výše uvedené plány dílčích povodí pro územní působnost kraje.
Cíle plánování, navrhovaná opatření a jejich financování z obou předkládaných plánů dílčích povodí pouze pro územní působnost Karlovarského kraje jsou uvedeny v dokumentu: „PDP_Karlovarsky_kraj.pdfZákladní informace o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvod Karlovarského kraje“.
Za stránku zodpovídá: Ing. Jana Minaříková
Datum poslední změny: 27.12.2019 12:04