Všeobecné povinnosti

Limitní množství chemických látek

  Účelem zákona je prevence před vznikem závažné havárie, která by byla způsobena nebezpečnou látkou, tj. chemickou látkou nebo přípravkem, které vykazují některou z nebezpečných vlastností a jsou uvedeny s limitními množstvími v OZPaZ_VODA_limitni_mnozstvi_priloha_1.docxpříloze č. 1 k zákonu.

  Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B

   Pokud množství umístěné (výroba, zpracování, používání, skladování, přeprava v objektu) nebezpečné látky v objektu bude stejné nebo překročí  limitní množství uvedené ve sloupci 2 tabulek I a II OZPaZ_VODA_limitni_mnozstvi_priloha_1.docxv příloze č.1 zákona  - provozovatel objektu zařadí objekt do skupiny A.
   Pokud množství umístěné látky bude stejné nebo překročí limistní množství uvedené ve sloupci 3 - provozovatel objektu zařadí objekt do skupiny B.
   Provozovatel, který zjistí, že jeho objekt spadá do skupiny A nebo B, zašle krajskému úřadu OZPaZ_VODA_navrh_na_zarazeni_2016.docnávrh na zařazení objektu do příslušné skupiny. Krajský úřad rozhodne o zařazení objektu.

   Podlimitní množství

    Pokud je množství umístěné nebezpečné látky podlimitní, objekt není zařazen dle zákona. V takovém případě musí provozovatel v provozovně založen  OZPaZ_VODA_protokol_nezarazeni.pdfprotokolární záznam o nezařazení objektu a:
    1. v případě že množství nebezpečné látky v objektu je větší než 2% limitního množství pro skupinu A - provozovatel zašle stejnopis protokolárního záznamu krajskému úřadu.
    2. v případě že množství nebezpečné látky v objektu je menší než 2% limitního množství pro skupinu A - provozovatel protokolární záznam pouze uloží ve své provozovně pro potřeby kontrolních orgánů.

   Dominoefekty

    Krajský úřad (KÚ) může podlimitní objekt zařadit do skupiny A nebo B na základě domino efektu vyplývajícího z polohy okolních objektů a nebezpečných látek v nich - rozhodnutím.
   Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
   Datum poslední změny: 26.2.2016 14:04